หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและวิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-003ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและวิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถใช้ครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและวิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตเพื่อได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM131 สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 1 ใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์(multimeter) เพื่อวัดกระแสไฟได้ SM131.01 141315
SM131 สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 2 ใช้เครื่องมือจ่ายไฟได้ (power supply) SM131.02 141316
SM131 สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 3 เลือกใช้สายเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ SM131.03 141317
SM131 สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 4 ระบุจุดวัดเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ SM131.04 141318
SM131 สามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 5 อธิบายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน SM131.05 141319
SM132 วิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 วิเคราะห์ความผิดปกติของการจ่ายไฟได้ SM132.01 141320
SM132 วิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 วิเคราะห์อาการเสียของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ SM132.02 141321
SM132 วิเคราะห์สถานะการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 วิเคราะห์อาการเสียของระบบชาร์ทไฟได้ SM132.03 141322

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

– ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

– ทักษะการใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

– ความรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการใช้ครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมและวิเคราะห์ความผิดปกติของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆได้

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ถึงจุดที่ต้องตรวจสอบเพื่อวิเคราะห์อาการเสียของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องสามารถใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้นได้

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– สามารถใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ (multimeter) เพื่อวัดกระแสไฟได้ โดยต้องเข้าใจวิธีการตั้งค่าเพื่อใช้ในการวัดกระแสไฟรวมถึงอ่านค่าจากการวัดได้

– สามารถใช้เครื่องมือใช้สำหรับจ่ายไฟ (power supply) เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตแทนการใช้ไฟแบตเตอรี่ได้

– จุดวัดเพื่อตรวจสอบความผิดปกติ คือ การใช้เครื่องมือวัดได้ตรงจุดที่ต้องการตรวจสอบความผิดปกติของการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น การวัดที่ขาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกตามขั้วบวก ขั้วลบของกระแสไฟฟ้า

– สามารถเลือกใช้สายเชื่อมต่อและเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องตามรุ่นและยี่ห้อของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เช่น สาย micro usb , usb type c , lightning เป็นต้น

– สามารถเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนกับคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นได้ เช่น เครื่องค้าง เปิดเครื่องไม่ติด เป็นต้น

– วิเคราะห์ความผิดปกติของสมาร์ตโฟน เช่น กระแสไฟเกิน กระแสไฟขาด การชาร์ทไฟไม่ได้ การค้างของเครื่อง การผิดปติของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเครื่อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– ข้อสอบข้อเขียน

– ข้อสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ