หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ซ่อมอาการเสียเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-EHC-3-004ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ซ่อมอาการเสียเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตและทดสอบผล

3. ทบทวนครั้งที่ /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถซ่อมอาการเสียเบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตพร้อมทั้งทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
7421 ช่างเครื่องและผู้ให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 เปลี่ยนปุ่มกดได้ SM141.01 141323
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 เปลี่ยนหน้าจอได้ SM141.02 141324
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ SM141.03 141325
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 4 เปลี่ยนเมนบอร์ดได้ SM141.04 141326
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 5 เปลี่ยนลำโพงได้ SM141.05 141327
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 6 เปลี่ยนไมค์ได้ SM141.06 141328
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 7 เปลี่ยนกล้องหน้า หลังได้ SM141.07 141329
SM141 ซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 8 ถอดสายแพร์ตามจุดเชื่อมต่อได้ SM141.08 141330
SM142 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 1 เลือกใช้โปรแกรมซ่อมสมาร์ตโฟนให้ตรงกับรุ่นได้ SM142.01 141331
SM142 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 2 ดาวน์โหลด ติดตั้งโปรแกรมและเชื่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ได้ SM142.02 141332
SM142 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 3 Up grade , down grade ซอฟท์แวร์ของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ได้ SM142.03 141333
SM142 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 4 รีคืนค่าโรงงานให้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้ SM142.04 141334
SM142 ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต 5 ติดตั้งแอพพิเคชั่นผ่านคอมพิวเตอร์ได้ SM142.05 141335
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 1 ทดสอบการทำงานของปุ่มกดได้ SM143.01 141336
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 2 ทดสอบการทำงานของจอแสดงผลได้ SM143.02 141337
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 3 ทดสอบการทำงานของเสียงได้ SM143.03 141338
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 4 ทดสอบการทำงานของกล้องถ่ายรูปได้ SM143.04 141339
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 5 ทดสอบการเชื่อมต่อต่างๆได้ SM143.05 141340
SM143 ทดสอบผลการทำงานหลังการซ่อมเบื้องต้น 6 ทดสอบการทำงานของแอพพิเคชั่นได้ SM143.06 141341

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์บื้องต้น

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้ด้านซอฟแวร์สำหรับเชื่อมต่อสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งานสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ทักษะการใช้เครื่องมือช่างเบื้องต้น

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสาร

– ความรู้เกี่ยวกับซอฟแวร์สำหรับซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด

– มีอายุหลักฐานการผ่านงานไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการซ่อมสมาร์ตโฟน หลักสูตรการซ่อมโทรศัพท์มือถือ หลักสูตรการฝึกอาชีพการซ่อมมือถือ เป็นต้น

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะความรู้เกี่ยวกับการซ่อมและทดสอบสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตในยี่ห้อต่างๆได้

(ก) คำแนะนำ

– ผู้เข้ารับการประเมินต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงสร้างและส่วนประกอบต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต

– ผู้เข้ารับการประเมินระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายขณะทำงานซ่อม

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

1) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การซ่อมอาการเสียโดยการเปลี่ยนอุปกรณ์เบื้องต้นของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตโดยวิธีการเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่อง ซึ่งต้องมีความเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต ระบุถึงจุดเชื่อมต่อ จุดยึดติดของอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่อง ทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียออก และใส่อุปกรณ์ใหม่เข้าแทนที่

– ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อซ่อมสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต โดยต้องมีความรู้ด้านซอฟแวร์เบื้องต้นและเลือกใช้ซอฟแวร์ให้ตรงกับรุ่นและยี่ห้อของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต เพื่อทำการซ่อมในกรณีที่สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตมีปัญหหาด้านซอฟแวร์หรือใช้สำหรับตั้งค่าต่างๆผ่านซอฟแวร์ของเครื่อง

– หลังจากการซ่อม ต้องทำการทดสอบการทำงานต่างๆของสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตหลังการซ่อม

2) สภาวะในการทำงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงแสงสว่างที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยคำนึงเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

– ดำเนินการโดยมีกรอบเวลาและทำให้ได้ตามกรอบเวลา

– ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

- การสอบข้อเขียน

- การสอบปฏิบัติยินดีต้อนรับ