คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ และวิธีการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถตัดสินใจและลงมือแก้ปัญหางานที่ซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุงานตามแผนได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

•    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง
อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
o    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
o    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
o    มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 8 ปี
•    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 5 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 5 ทั้ง 8 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-JUFT-062B ทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-BDZX-064B กำหนดและทวนสอบวงจรการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-IMRG-065B เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-RNHL-068B ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Special tests
EET-CTTH-069B รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-XVMY-070B ประเมิน แปลผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ
EET-ZXLT-071B แก้ไขปัญหาในการทดสอบ
EET-NVTG-072B ป้องกันปัญหา ปรับปรุง จัดการความเสี่ยงและโอกาส ในการทดสอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ