หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-ETP-5-009ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

IEC 60076 ในขอบเขตของ Power Transformer

หรือ IEEE C57.12 ในขอบเขตของ Distribution and Power Transformer

หรือ มอก. 384 : หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หรือ ข้อกำหนดของลูกค้า เป็นต้น


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
EP111 ทบทวนความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า 1.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวน และหลักการประเมินความสามารถในการทำตามข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า EP111.01
EP111 ทบทวนความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า 1.2 สามารถอ่านแบบผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดทางเทคนิค เพื่อจำแนกประเภท และชนิดของผลิตภัณฑ์ EP111.02
EP111 ทบทวนความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า 1.3 สามารถประเมินความสอดคล้องของความต้องการ และข้อกำหนดทางเทคนิคของลูกค้า EP111.03
EP112 ทบทวนภาวะแวดล้อมในการทดสอบ 2.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวน และหลักการประเมินความสอดคล้องของภาวะแวดล้อมในการทดสอบ EP112.01
EP112 ทบทวนภาวะแวดล้อมในการทดสอบ 2.2 สามารถอ่านผลจากเครื่องมือวัดภาวะแวดล้อมในการทดสอบ EP112.02
EP112 ทบทวนภาวะแวดล้อมในการทดสอบ 2.3 สามารถประเมินความสอดคล้องของภาวะแวดล้อมในการทดสอบ EP112.03
EP113 ทบทวนเครื่องมือวัดในการทดสอบ 3.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวน และหลักการประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวัดในการทดสอบ EP113.01
EP113 ทบทวนเครื่องมือวัดในการทดสอบ 3.2 สามารถอ่านข้อกำหนดทางเทคนิค และผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดในการทดสอบ EP113.02
EP113 ทบทวนเครื่องมือวัดในการทดสอบ 3.3 สามารถประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือวัดในการทดสอบ EP113.03
EP114 ทบทวนอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ 4.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวน และหลักการประเมินความสอดคล้องของเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก EP114.01
EP114 ทบทวนอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ 4.2 สามารถอ่านข้อกำหนดทางเทคนิค และผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก EP114.02
EP114 ทบทวนอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ 4.3 สามารถประเมินความสอดคล้องของอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบ EP114.03
EP115 ทบทวนความเสี่ยงในการทดสอบ 5.1 สามารถอธิบายวิธีการทบทวนความเสี่ยงในการทดสอบในแต่ละด้าน EP115.01
EP115 ทบทวนความเสี่ยงในการทดสอบ 5.2 สามารถระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง ในแต่ละด้าน EP115.02
EP115 ทบทวนความเสี่ยงในการทดสอบ 5.3 สามารถวิเคราะห์และประเมินมาตรการการจัดการความเสี่ยง EP115.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะภาษาอังกฤษ

– ทักษะการอ่านแบบผลิตภัณฑ์ และข้อกำหนดทางเทคนิค

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้เกี่ยวกับชนิด และประเภทหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับรู้หลักการเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้หลักการประเมินและเลือกขอบเขตหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์ เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก

– ความรู้ในระดับเข้าใจ และประยุกต์เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือใบทบทวนข้อตกลง เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือวัด การอ่านค่า และการสอบเทียบ หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก หรือการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามมาตรฐาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และขีดความสามารถของการทดสอบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อกำหนดการทดสอบของลูกค้า ผลจากเครื่องมือวัดภาวะแวดล้อมในการทดสอบ ข้อกำหนดทางเทคนิค และผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดในการทดสอบ ผลการบำรุงรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธี

– ทบทวนความเพียงพอของข้อมูลในข้อกำหนดการทดสอบของลูกค้า

– กำหนดขอบเขตของผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การแสดงผล และเกณฑ์การตัดสินผลการทดสอบ

– ประเมินขีดความสามารถ และทรัพยากรที่จำเป็นในการทดสอบ

– ประเมินความเสี่ยง และจัดทำมาตรการป้องกัน

– จัดทำผลการทบทวนและแจ้งให้ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบข้อเขียน และ/หรือ

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ