หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาในการทดสอบ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-ZXLT-071B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาในการทดสอบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EP411 แก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 36.1 สามารถประเมินระดับความเสี่ยงของงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริง EP411.01 145111
EP411 แก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 36.2 สามารถกำหนดวิธีจัดการกับงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดได้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยง EP411.02 145112
EP411 แก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 36.3 สามารถดำเนินการแก้ไข และบันทึกงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการดำเนินการแก้ไขได้ EP411.03 145113
EP412 แก้ไขข้อร้องเรียน 37.1 สามารถอธิบายหลักการ และวิธีการรับข้อร้องเรียนได้ EP412.01 145114
EP412 แก้ไขข้อร้องเรียน 37.2 สามารถรวบรวมข้อมูล และทวนสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็นทั้งหมดได้ EP412.02 145115
EP412 แก้ไขข้อร้องเรียน 37.3 สามารถดำเนินการแก้ไข และบันทึกข้อร้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง EP412.03 145116
EP412 แก้ไขข้อร้องเรียน 37.4 สามารถสื่อสาร การรับ การแก้ไข และผล กับผู้ร้องเรียน ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง EP412.04 145117

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการใช้งาน QC 7 Tool

– ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการแก้ปัญหา

– ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการทดสอบ สาเหตุ และวิธีการแก้ไข

– ความรู้การจัดการความเสี่ยง

– ความรู้การจัดการข้อร้องเรียน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือรายงานการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือรายงานการแก้ไขข้อร้องเรียน เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือการจัดการความเสี่ยง หรือการจัดการปัญหาในการทดสอบ หรือการจัดการข้อร้องเรียน เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการแก้ไขข้อร้องเรียน

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนด และความพึงพอใจของลูกค้า

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น ข้อกำหนดการทดสอบของลูกค้า รายงานผลการทดสอบปัจจุบัน ข้อมูลงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ข้อร้องเรียน

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การแก้ไขงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

•    ประเมินความเสี่ยงของงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

•    กำหนดวิธีจัดการกับงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

•    ดำเนินการแก้ไข และบันทึกงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการดำเนินการแก้ไข

– การแก้ไขข้อร้องเรียน

•    รับข้อร้องเรียน

•    รวบรวม และทวนสอบข้อเท็จจริงที่จำเป็นทั้งหมด

•    ดำเนินการแก้ไข และบันทึกข้อร้องเรียน

•    สื่อสาร การรับ การแก้ไข และผล กับผู้ร้องเรียน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบข้อเขียน และ/หรือ

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ