Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ทบทวนความต้องการการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
1
2
3
4
5
กำหนดและทวนสอบวงจรการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
6
7
เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
8
9
ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Special tests
10
11
12
13
14
รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
15
16
ประเมิน แปลผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ
17
18
19
แก้ไขปัญหาในการทดสอบ
20
21
ป้องกันปัญหา ปรับปรุง จัดการความเสี่ยงและโอกาส ในการทดสอบ
22
23
24

ยินดีต้อนรับ