หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมิน แปลผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ EET-XVMY-070B

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมิน แปลผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A /

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

รหัสและอาชีพตาม ISCO-08 ได้แก่

รหัสอาชีพ 2413 : วิศวกรไฟฟ้า

รหัสอาชีพ 7241 : ช่างเครื่องและช่างปรับทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากําลัง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถประเมิน แปลผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
EP321 ประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบ 33.1 สามารถอธิบายวิธีการประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบได้ EP321.01 145101
EP321 ประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบ 33.2 สามารถระบุหลักการ และเงื่อนไขในการประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบได้ EP321.02 145102
EP321 ประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบ 33.3 สามารถจัดทำรายงานการประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบอย่างครบถ้วนถูกต้องได้ EP321.03 145103
EP322 วิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 34.1 สามารถกำหนดรายการ และจำนวนข้อมูลการทดสอบ ที่จำเป็นและเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ได้ EP322.01 145104
EP322 วิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 34.2 สามารถกำหนดเกณฑ์การยอมรับผลการวิเคราะห์ได้ EP322.02 145105
EP322 วิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 34.3 สามารถกำหนดมาตรการการบำรุงรักษาที่เหมาะสมได้ EP322.03 145106
EP323 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 35.1 สามารถกำหนดหัวข้อ และเป้าหมายในการพัฒนาได้ EP323.01 145107
EP323 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 35.2 สามารถออกแบบการทดลองที่เหมาะสมได้ EP323.02 145108
EP323 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 35.3 สามารถสรุป และวิเคราะห์ผลการทดลองอย่างครบถ้วนถูกต้องได้ EP323.03 145109
EP323 วิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง 35.4 สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมได้ EP323.04 145110

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

(ก) ทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น

– ทักษะการคำนวณ

– ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ

– ทักษะทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

(ข) ความรู้ก่อนหน้าที่จำเป็น

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับพื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

– ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

– ทักษะการใช้งาน FMEA

– ทักษะการคิดวิเคราะห์

– ทักษะการประเมิน

– ทักษะการใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์เชิงสถิติ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

– ความรู้ในระดับวิเคราะห์ ประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

– ความรู้ในระดับวิเคราะห์ ประเมินเกี่ยวกับหลักการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

– ความรู้เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างผลของการทดสอบ ต่อการบำรุงรักษา

– ความรู้การออกแบบการทดลอง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

– มีหลักฐานการผ่านงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หรือใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ หรือรายงานการประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบ หรือรายงานการวิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษา หรือรายงานวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

– ใบประกาศนียบัตร/บันทึกการผ่านการอบรม สัมมนา หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือหลักการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า หรือการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หรือการออกแบบการทดลอง เป็นต้น

– มีอายุหลักฐานความรู้ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ยื่นสมัคร 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงสมรรถนะในส่วนนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของสมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยต้องแสดงถึง

– ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้อง

– วิธีการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการประเมิน

– พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

– พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การประเมินและแปลผลผลการทดสอบ และการวิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง

(ก) คำแนะนำ

– ให้ความสำคัญกับความถูกต้อง แม่นยำ ของผลการประเมิน แปลผล และวิเคราะห์

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

ข.1) วัตถุดิบ หรือ ข้อมูลนำเข้า

– ข้อมูลที่จำเป็น เช่น รายงานผลการทดสอบ

ข.2) เครื่องมือ หรือ อุปกรณ์

– คอมพิวเตอร์ และซอพต์แวร์ที่จำเป็น เช่น ซอพต์แวร์การวิเคราะห์ทางสถิติ

ข.3) ขั้นตอน ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน

– การประเมิน และแปลผล ผลการทดสอบ

•    ทบทวนรายงานการทดสอบ

•    อนุมัติรายงานการทดสอบ

•    ส่งรายงานการทดสอบ

•    แก้ไขรายงาน

– การวิเคราะห์เพื่อการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง

•    กำหนดรายการ และจำนวนข้อมูลการทดสอบ ที่ใช้ในการวิเคราะห์

•    กำหนดเกณฑ์การยอมรับ

•    กำหนดมาตรการการบำรุงรักษา

– การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หม้อแปลง

•    กำหนดหัวข้อ และเป้าหมายในการพัฒนา

•    ออกแบบการทดลอง

•    สรุปผลการทดลอง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

– การสอบข้อเขียน และ/หรือ

– แฟ้มสะสมงานยินดีต้อนรับ