คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ระดับคุณวุฒินี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการทำงานและทักษะในการควบคุมงานการวางแผน ออกแบบ และดำเนินการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สามารถแก้ไขปัญหา หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพหรือผลงานอย่างต่อเนื่องได้ด้วยตนเอง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

•    ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง
อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
o    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
o    สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำในระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ
o    ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
o    มีประสบการณ์ทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี
•    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟ้า สาขาผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นสูง อาชีพนักทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ระดับ 4 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 4
ทั้ง 5 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ทักษะที่กำหนดนี้สำหรับบุคคลที่ปฏิบัติงานในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EET-OYAU-063B วางแผนทดสอบ และทรัพยากรสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-IMRG-065B เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-SUCK-067B ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Type tests
EET-CTTH-069B รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
EET-ZXLT-071B แก้ไขปัญหาในการทดสอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ