Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาไฟฟ้ากำลัง อาชีพช่างทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนทดสอบ และทรัพยากรสำหรับการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
1
2
3
4
เตรียมความพร้อมในการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
5
6
ทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง หัวข้อ Type tests
7
8
รายงานผลการทดสอบผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง
9
10
แก้ไขปัญหาในการทดสอบ
11
12

ยินดีต้อนรับ