คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักความปลอดภัย ระดับ 5 เป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านความปลอดภัย เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการคาดการณ์และจัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล สามารถคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านต่างๆ จากการสำรวจเบื้องต้น สามารถชี้บ่งอันตรายที่เกิดจากงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายจากทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายได้ สามารถประเมินและติดตามอันตรายที่เกิดจากงานที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดและประเมินดัชนีชี้วัดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และสามารถกำหนดมาตรการในดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันอันตราย ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การสำรวจ บทเรียน และอื่นๆได้ สามารถจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไปในการทำงานงานด้านความปลอดภัยได้ 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัย ระดับ 5
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักอาชีวสุขศาสตร์และความปลอดภัย ระดับ 4
-    ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่มีหน้าที่ด้านการป้องกันการเกิดอันตราย การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 5  
-    ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 5 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ 
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-ZZZ-5-001ZB คาดการณ์สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล
WPS-ZZZ-5-002ZB คาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากบันทึกการสำรวจเบื้องต้น
WPS-ZZZ-5-003ZB ชี้บ่งอันตรายที่เกิดจากงานที่มีความเสี่ยงสูง
WPS-ZZZ-5-004ZB ประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงและอันตรายที่ระบุในทะเบียนปัจจัยเสี่ยงและอันตรายที่ได้จัดทำไว้
WPS-ZZZ-5-005ZB ประเมินและติดตามอันตรายที่เกิดจากงานที่มีความเสี่ยงสูง
WPS-ZZZ-5-006ZB กำหนดมาตรการและดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการสำรวจ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ