หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากบันทึกการสำรวจเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-5-002ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากบันทึกการสำรวจเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น สามารถจัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น สามารถสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น และจัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นได้ 

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
    ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25413.    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 4.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น

1. ระบุพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพ แวดล้อมในการทำงานแต่ละด้าน เช่น กายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ และด้านจิตวิทยาสังคมได้

A103.1.01 147412
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น

2. รวบรวมอุบัติการณ์ที่เคยเกิดจากพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพแวดล้อมในการทำงานได้

A103.1.02 147413
A103.1 จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้น

3. ระบุกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ อันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยทางด้านต่างๆได้"

A103.1.03 147414
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

1. จัดทำแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้

A103.2.01 147415
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

2. กำหนดพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ความถี่ที่จะไปสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นไว้ในแผนได้ครบถ้วน

A103.2.02 147416
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

3. นำเสนอแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาได้

A103.2.03 147417
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

4. สื่อสารแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

A103.2.04 147418
A103.2 จัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

5. ชี้แจงแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสำรวจได้

A103.2.05 147419
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

1. อธิบายแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้

A103.3.01 147420
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

2. ระบุคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่พบจากการสำรวจเบื้องต้นตามความถี่ที่กำหนดไว้ในแผนได้

A103.3.02 147421
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

3. สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานระหว่างการสำรวจเบื้องต้นได้

A103.3.03 147422
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

4. แก้ไขอันตรายและความเสี่ยงที่พบเบื้องต้นและรายงานหน่วยงานที่ผิดชอบได้ 

A103.3.04 147423
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

5. ระบุคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่พบลงในแบบฟอร์มการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้

A103.3.05 147424
A103.3 สำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนด

6. สรุปผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจากการสำรวจเบื้องต้นได้

A103.3.06 147425
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

1. ประเมินผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงเปรียบเทียบกับกฎหมาย มาตรฐานและข้อกำหนดต่างๆ ได้

A103.4.01 147426
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

2. ประเมินผลคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงเปรียบเทียบกับพื้นที่ กระบวนการผลิต/กิจกรรมและลักษณะสภาพ แวดล้อมในการทำงาน ได้

A103.4.02 147427
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

3. สรุปการประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้

A103.4.03 147428
A103.4 ประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้น

4. นำเสนอการประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นได้

A103.4.04 147429
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น

1. รวบรวมผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงาน ที่พบจากการสำรวจเบื้องต้นได้

A103.5.01 147430
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้

A103.5.02 147431
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น

3. จัดทำทะเบียนคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นได้

A103.5.03 147432
A103.5 จัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้น

4. นำเสนอรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้

A103.5.04 147433

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Internet)

2.    ทักษะการคำนวณทางสถิติจากแหล่งข้อมูล (Calculating statistics from data sources)

3.    ทักษะในการพิจารณานัยสำคัญทางสถิติ (Determining statistical significance)

4.    ทักษะในการเปรียบเทียบทางสถิติ (Comparing statistics to benchmarks)

5.    ทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูล (Using data management software)

6.    ทักษะการใช้สถิติเพื่อกำหนดการเปรียบเทียบและมาตรฐานการดำเนินงาน (Using statistics to define benchmarks and performance standards)

7.    ทักษะในการวิเคราะห์ข้อกำหนด กฎหมาย (Evaluate regulatory requirements) 

8.    ทักษะในการตีความข้อกำหนด กฎหมาย (Interpreting law and regulations)

9.    ทักษะในการชี้บ่งอันตรายโดยการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative, quantitative) การประเมินความเสี่ยงเชิงนิรนัยและอุปนัย (deductive, and inductive risk assessment methods

10.    ทักษะการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Internet)

11.    ทักษะในการทำความเข้าใจ (Interpreting) แผนงาน ข้อกำหนด (specifications) แบบ (drawings) และผังแสดงกระบวนการผลิต (process flow diagrams)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics)

2.    โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล (Data management software)

3.    ความรู้ด้านวิธีการย้ายข้อมูล Electronic และทางเลือกในการเก็บข้อมูล (data storage options

4.    การป้องกันข้อมูล (Information security) และข้อกำหนดด้านเก็บความลับ (confidentiality)

5.    ความรู้ด้านเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล Electronic (data logging and monitoring equipment)

6.    พฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมศาสตร์ (Organizational and behavioral sciences

7.    ลักษณะของความเป็นอันตราย ภัยคุกคาม (threats) และจุดอ่อน (vulnerabilities)


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบคำอธิบายรายละเอียด

เทคนิคที่ใช้ การใช้โปรแกรม วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย

1.    ค่าดัชนีการประสบอันตราย (Disabling Injury Index: DI)

2.    IFR,ISR, ความสาหัสเฉลี่ย , STS

3.    อุบัติเหตุ (Accidents)

4.    เหตุการณ์เกือบกลายเป็นอุบัติเหตุ (Near Miss)

5.    อุบัติการณ์ (Incident)

การคาดการณ์ความเสี่ยงเชิงรับ

1.    บันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2.    รายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย

3.    รายงานยาเสพติด

4.    บันทึกการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

5.    รายงานการควบคุมคุณภาพของอาหาร

6.    รายงานด้านอาชีวอนามัย

7.    รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

8.    รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยด้านรังสีวิทยา

9.    รายงานอุบัติการณ์

10.    รายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล

11.    บันทึกประจำวันของหน่วยงาน

12.    รายงานเวรตรวจการ

13.    รายงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1    เครื่องมือประเมินการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อนการสำรวจเบื้องต้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2    เครื่องมือประเมินการจัดทำแผนการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามแผนที่กำหนดตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.4 เครื่องมือประเมินการประเมินผลการสำรวจอันตรายและความเสี่ยงเบื้องต้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.5 เครื่องมือประเมินการจัดทำรายงานผลการคาดการณ์อันตรายและความเสี่ยงจากการสำรวจเบื้องต้นตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ