หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

คาดการณ์สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ WPS-ZZZ-5-001ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ คาดการณ์สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องมีความรู้เรื่องข้อกำหนดกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล โดยสามารถชี้บ่ง ประเมิน และจัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลได้

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
  ผู้ปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1.    พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 25542.    พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 3.    กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 4.    ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

1. ระบุข้อมูลพื้นที่ กิจกรรม กระบวนการผลิตและความเสี่ยงที่เป็นอันตรายได้ 

A102.1.01 147395
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

2. รวบรวมรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.1.02 147396
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

3. จัดหมวดหมู่สิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.1.03 147397
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

4. ระบุแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามได้

A102.1.04 147398
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

5. ระบุแหล่งที่มาและการสืบค้นกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามได้

A102.1.05 147399
A102.1 ชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

6. นำเสนอสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.1.06 147400
A102.2 ประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

1. รวบรวมข้อมูลกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยจากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามได้

A102.2.01 147401
A102.2 ประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

2. ระบุกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามได้

A102.2.02 147402
A102.2 ประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

3. อธิบายรายละเอียดของกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามได้

A102.2.03 147403
A102.2 ประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

4. ระบุบทลงโทษ ตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยได้

A102.2.04 147404
A102.2 ประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

5. สรุปผลการประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยได้

A102.2.05 147405
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

1. รวบรวมและสรุปผลสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.3.01 147406
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

2. จัดทำรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.3.02 147407
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

3. ระบุรายละเอียดการปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้ 

A102.3.03 147408
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

4. ระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้ 

A102.3.04 147409
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

5. ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยได้

A102.3.05 147410
A102.3 จัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย

6. นำเสนอทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติได้

A102.3.06 147411

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ผู้เข้ารับการประเมินต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการใช้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร (Internet)

2.    ทักษะการคำนวณทางสถิติจากแหล่งข้อมูล (Calculating statistics from data sources)

3.    ทักษะในการพิจารณานัยสำคัญทางสถิติ (Determining statistical significance)

4.    ทักษะในการเปรียบเทียบทางสถิติ (Comparing statistics to benchmarks)

5.    ทักษะในการใช้โปรแกรมการจัดการข้อมูล (Using data management software)

6.    ทักษะการใช้สถิติเพื่อกำหนดการเปรียบเทียบและมาตรฐานการดำเนินงาน (Using statistics to define benchmarks and performance standards)

7.    ทักษะในการวิเคราะห์ข้อกำหนด กฎหมาย (Evaluate regulatory requirements) 

8.    ทักษะในการตีความข้อกำหนด กฎหมาย (Interpreting law and regulations)

9.    ทักษะในการชี้บ่งอันตรายโดยการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Qualitative, quantitative) การประเมินความเสี่ยงเชิงนิรนัยและอุปนัย (deductive, and inductive risk assessment methods

10.    ทักษะในการทำความเข้าใจ (Interpreting) แผนงาน ข้อกำหนด (specifications) แบบ (drawings) และผังแสดงกระบวนการผลิต (process flow diagrams)

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematics and statistics)

2.    โปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการข้อมูล (Data management software)

3.    ความรู้ด้านวิธีการย้ายข้อมูล Electronic และทางเลือกในการเก็บข้อมูล (data storage options 

4.    การป้องกันข้อมูล (Information security) และข้อกำหนดด้านเก็บความลับ (confidentiality)

5.    ความรู้ด้านเครื่องมือสำหรับการเก็บข้อมูลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล Electronic (data logging and monitoring equipment)

6.    พฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมศาสตร์ (Organizational and behavioral sciences

7.    ลักษณะของความเป็นอันตราย ภัยคุกคาม (threats) และจุดอ่อน (vulnerabilities) ความรู้ด้านข้อกำหนดด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1. ใบรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1. ใบรับรองการเข้ารับการฝึกอบรม

2. ใบประกาศนียบัตรวุฒิการศึกษา

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

1. ผู้ประเมินตรวจประเมินเกี่ยวกับการกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานการปฏิบัติงาน และหลักฐานความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

1. พิจารณาตามหลักฐานการปฏิบัติงาน

2. พิจารณาตามหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก)    คำแนะนำ 

1.    ผู้เข้ารับการประเมินสามารถอธิบายความสำคัญและเนื้อหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและในพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2549 ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและ

2.    สามารถอธิบายความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยและแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านความปลอดภัย ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และด้านสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศได้

3.    สามารถอธิบายขั้นตอนและรายละเอียดที่นายจ้างต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศกรม ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของประเทศไทยได้

4.    มีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการด้านกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

5.    มีความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบคำอธิบายรายละเอียด

ผู้เข้ารับการประเมินสามารถใช้ความรู้และทักษะดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได้

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านความปลอดภัย

1.    ค่าดัชนีการประสบอันตราย (Disabling Injury Index: DI)

2.    IFR, ISR, ความสาหัสเฉลี่ย , STS

3.    อุบัติเหตุ (Accidents)

4.    เหตุการณ์เกือบกลายเป็นอุบัติเหตุ (Near Miss)

5.    อุบัติการณ์ (Incident)

การคาดการณ์ความเสี่ยงเชิงรับ

1.    บันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

2.    รายงานการตรวจสอบเพื่อป้องกันอัคคีภัย

3.    รายงานยาเสพติด

4.    บันทึกการควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

5.    รายงานการควบคุมคุณภาพของอาหาร

6.    รายงานด้านอาชีวอนามัย

7.    รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงาน

8.    รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยด้านรังสีวิทยา

9.    รายงานอุบัติการณ์

10.    รายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล

11.    บันทึกประจำวันของหน่วยงาน

12.    รายงานเวรตรวจการ

13.    รายงานของหน่วยรักษาความปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1    เครื่องมือประเมินการชี้บ่งสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.2    เครื่องมือประเมินการประเมินสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน 

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์

18.3 เครื่องมือประเมินการจัดทำทะเบียนสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยตามข้อกำหนดมาตรฐาน

    1. ผลข้อสอบข้อเขียน

    2. ผลข้อสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ