คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนักความปลอดภัย ระดับ 6 สามารถปฏิบัติงานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านธุรกิจขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย โดยสามารถศึกษาและระบุแนวโน้มของประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร ทั้งการชี้บ่งความเสี่ยงด้านธุรกิจ ประเมินและติดตามผลกระทบที่ส่งผลต่อธุรกิจและองค์กรด้านความปลอดภัย สามารถประเมินและติดตามประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยขององค์กร รายงานภาพรวมผลการดำเนินการของการป้องกันและควบคุมอันตราย ความเสี่ยง ขององค์กร และการลดผลกระทบที่เกิดกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยได้ รวมถึงการกำหนดอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการ ภาระและความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาระบบงานด้านความปลอดภัย บริหารจัดการแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สามารถให้คำปรึกษาด้วยประสบการณ์หรืองานที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัย ระดับ 6
-    ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า หรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือมีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักความปลอดภัย ระดับ 5
-    ต้องมีประสบการณ์การในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี หลังได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 
อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 5
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอาชีวอนามัย และความปลอดภัย อาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 6  
-    ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพนักความปลอดภัยวิชาชีพ ระดับ 6 จำนวน 6 หน่วยสมรรถนะ
3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ (Assessment Standard)

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WPS-ZZZ-6-011ZB คาดการณ์ความเสี่ยงด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
WPS-ZZZ-6-012ZB ประเมินและติดตามผลกระทบที่ส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
WPS-ZZZ-6-013ZB ประเมินและติดตามประสิทธิผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
WPS-DQGT-014B รายงานภาพรวมของการป้องกันและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง
WPS-UHCQ-016B กำหนดมาตรการและดำเนินโครงการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดกับธุรกิจและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย
WPS-NHNQ-020B ประยุกต์ความรู้พื้นฐานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในงานด้านความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ