คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ ในสาขาวิชาชีพเฉพาะ มีความรู้ ความเข้าใจในการอ่านแบบ เขียนแบบและหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจในภาษาต่างประเทศ ที่ใช้ในการประกอบอาชีพ มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการเชื่อมโยงความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัยและใช้สารสนเทศเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ๆ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีหลักการ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 ทั้ง 6 หน่วยผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินการทดสอบจำนวน 2 หน่วยสมรรถนะอาชีพ คือ 02102  เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่  และ 03302  ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1    มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
2.2    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
2.3    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม (สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี หรือ
2.4    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ระดับ 3  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1ปี จึงจะสามารถเข้ารับผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.    ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.    บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและการทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RAC-ZZZ-3-020ZB ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
RAC-ZZZ-3-021ZB ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
RAC-ZZZ-3-022ZB จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
RAC-ZZZ-3-023ZB เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
RAC-ZZZ-3-024ZB เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
RAC-ZZZ-3-025ZB ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0242-A : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ