หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MCT-ZZZ-3-136ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์, อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและตรวจสอบความปลอดภัยทางกล


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01103.01 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1.1 ระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้ 01103.01.01
01103.01 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1.2 ตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าในส่วนงาน ระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้ 01103.01.02
01103.01 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1.3 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของงานระบบหุ่นยนต์ 01103.01.03
01103.01 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1.4 ระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้และรายงานผล 01103.01.04
01103.02 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล 1.1 ระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางกลหรืออุปกรณ์ทางกล ตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ได้ 01103.02.01
01103.02 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล 1.2 ตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางกล ในส่วนงานระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ 01103.02.02
01103.02 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล 1.3 ระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกลของงานระบบหุ่นยนต์ 01103.02.03
01103.02 ตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกล 1.4 ระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางกลได้และรายงานผล 01103.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะการใช้งานเครื่องมือทางไฟฟ้า

2.    ทักษะการใช้งานเครื่องมือทางกล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    มีความรู้เรื่องระบบความปลอดภัยในงานระบบไฟฟ้าและระบบทางกล

2.    มีความรู้เรื่องการอ่านค่าที่ตรวจสอบได้จากเครื่องมือทางไฟฟ้าและทางกล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1.    แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน
2.    ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.    ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ
4.    ใบรับรองการผ่านงาน
5.    แฟ้มสะสมผลงาน
6.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข.)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1.    เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2.    เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม
3.    เอกสารการจัดทำคู่มือ
4.    เอกสารการสอนงาน
5.    หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
(ค.)    คำแนะนำในการประเมิน
    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหน่วยสมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึง
การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าการเลือกใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัยและสามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบได้รวมไปถึงสามารถระบุความพร้อมของระบบความปลอดภัยไฟฟ้าได้ ส่วนสมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบทางกลการเลือกใช้เครื่องมือทางกล
เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัยและสามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบได้รวมไปถึงสามารถระบุ
ความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางกลได้


(ก.)     คำแนะนำ
1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้าตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้
อย่างถูกต้อง
2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางไฟฟ้าในส่วนงานระบบ
ความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าของงานระบบหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าได้ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
5.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุการเลือกใช้เครื่องมือทางกลหรืออุปกรณ์ทางกลตรวจสอบระบบความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
6.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุตรวจสอบการทำงานด้วยเครื่องมือทางกลในส่วนงานระบบ
ความปลอดภัยของระบบงานหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
7.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกลของงานระบบหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
8.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุสถานะความพร้อมของระบบความปลอดภัยทางกลได้ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
(ข.)    คำอธิบายรายละเอียด
1.    ต้องการทักษะความรู้ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าและระบบทางกลโดยสามารถเลือกเครื่องมือทางไฟฟ้าและทางกลได้สามารถระบุขั้นตอนการตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าและทางกลได้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน ตรวจสอบระบบความปลอดภัยทางกล
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ