หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MCT-ZZZ-3-007ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์  อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

หน่วยสมรรถนะนี้กล่าวถึง การเปลี่ยนอุปกรณ์ทางกลและอุปกรณ์ทางไฟฟ้าที่สำคัญต่อการทำงาน

ทั้งส่วนการติดตั้งและการซ่อมบำรุง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่ออาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์และอาชีพช่างเทคนิค

ระบบหุ่นยนต์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
02102.01 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล 1.1 เลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางกลได้ถูกต้อง 02102.01.01
02102.01 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล 1.2 บอกการทำงานเชิงเทคนิค เมื่อต้องใช้เครื่องมือถอดชิ้นส่วนระบบทางกล เช่น ลักษณะท่าทางการจับเครื่องมือการออกแรงกระทำ 02102.01.02
02102.01 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล 1.3 ประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ตามแบบภาพประกอบได้อย่างถูกต้อง 02102.01.03
02102.01 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล 1.4 ทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ได้ 02102.01.04
02102.02 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 1.1 เลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางไฟฟ้าได้ถูกต้อง 02102.02.01
02102.02 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 1.2 ลำดับขั้นตอนการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้อย่างปลอดภัย 02102.02.02
02102.02 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 1.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ 02102.02.03
02102.02 เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า 1.4 วัดและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของหุ่นยนต์ได้ 02102.02.04

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะความรู้ในงานถอดประกอบชิ้นส่วนทางกล

2.    ทักษะในการใช้เครื่องมือถอดประกอบและเครื่องมือตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องกล

3.    ความรู้งานไฟฟ้าและระบบควบคุมทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

4.    ทักษะในการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

5.    ทักษะในการประกอบติดตั้งชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์

6.    ทักษะในตรวจสอบและติดตั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าในหุ่นยนต์

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ระบบกลไกและหลักการทำงานของชิ้นส่วนระบบทางกลของหุ่นยนต์

2.    ความรู้วิธีการเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานด้านการซ่อมบำรุงรักษา

3.    ความรู้วิธีการใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าของระบบหุ่นยนต์

4.    ความรู้วิธีการทดสอบสถานการณ์ทำงานถูกต้องของอุปกรณ์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2.    ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3.    ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4.    ใบรับรองการผ่านงาน

5.    แฟ้มสะสมผลงาน

6.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข.)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2.    เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3.    เอกสารการจัดทำคู่มือ

4.    เอกสารการสอนงาน

5.    หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค.)    คำแนะนำในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

การเปลี่ยนชิ้นส่วนทางกลและทางไฟฟ้า เป็นสมรรถนะที่จำเป็นพื้นฐานโดยหัวข้อในการประเมินนั้นเป็นการยืนยันว่ามีทักษะและความรู้ทางกลในการถอดประกอบ และมีทักษะและความรู้ทางไฟฟ้าและทักษะเปลี่ยนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องปลอดภัย(ก.)    คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินเลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางกลได้ถูกต้องตามสภาพ

การจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องบอกการทำงานเชิงเทคนิค เมือต้องใช้เครื่องมือถอดชิ้นส่วนระบบทางกล เช่น การลักษณะท่าทางการจับเครื่องมือ การออกแรงกระทำ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องประกอบชิ้นส่วนหุ่นยนต์ตามแบบภาพประกอบตามสภาพ

การจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องทดสอบการทำงานของชิ้นส่วนประกอบของหุ่นยนต์ตามสภาพ

การจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

5.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องเลือกเครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนทางไฟฟ้าตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

6.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องลำดับขั้นตอนการถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

7.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ตามสภาพ

การจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

8.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องวัดและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของหุ่นยนต์ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

(ข.)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    การเลือกใช้เครื่องมือวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าจะพิจารณาจากความถูกต้องเหมาะสมรวมถึงประเมินจากการปฏิบัติงาน

2.    ในการทดสอบประเมินเรื่องการใช้เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน จะมีการประเมินเรื่อง

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีเครื่องมือไม่พร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

3.    ชนิดและยี่ห้อของหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่ใช้ในการประเมินทดสอบสรรถนะ รวมถึงคู่มือแนะนำการซ่อมบำรุงขึ้นอยู่กับองค์กรรับรองแต่ละแห่งนำมาใช้เพื่อการสอบ

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนชิ้นส่วนทางกล

1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน

18.2 เครื่องมือประเมิน เปลี่ยนชิ้นส่วนทางไฟฟ้า

1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน

 ยินดีต้อนรับ