หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MCT-ZZZ-3-008ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์, อาชีพช่างเทคนิคระบบหุ่นยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

ผู้ที่ผ่านหน่วยสมรรถนะนี้จะสามารถ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ระบบทางกลของหุ่นยนต์ได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
03302.01 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1.1 ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบงานไฟฟ้าได้ 03302.01.01
03302.01 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1.2 เลือกเครื่องมือวัดอุปกรณ์เพื่อใช้งานติดตั้งไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง 03302.01.02
03302.01 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1.3 ตรวจสอบสถานะความพร้อมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 03302.01.03
03302.01 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 1.4 ใช้เครื่องมือตรวจสอบความถูกต้องในการติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ 03302.01.04
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.1 ติดตั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตามแบบงานทางกลได้ 03302.02.01
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.2 เลือกเครื่องมือวัดตรวจสอบอุปกรณ์ทางกลเพื่อใช้งานติดตั้งได้อย่างถูกต้อง 03302.02.02
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.3 ตรวจสอบสถานะความพร้อมของเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้งระบบทางกลได้ 03302.02.03
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.4 ใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานติดตั้งระบบทางกลได้ถูกต้อง 03302.02.04
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.5 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบนิวเมติกส์ได้ 03302.02.05
03302.02 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกล 1.6 ติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฮดรอลิกส์ได้ 03302.02.06

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบงานไฟฟ้า
2.    การใช้เครื่องมือวัดอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.    ติดตั้งอุปกรณ์ทางกลตามแบบงาน
4.    การใช้เครื่องมือทางกล
5.    การติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    หลักการตรวจสถานะความพร้อมของเครื่องมือติดตั้งก่อนการใช้
2.    หลักการเลือกเครื่องมือในการใช้งานได้เหมาะสม


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1.    แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน
2.    ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.    ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ
4.    ใบรับรองการผ่านงาน
5.    แฟ้มสะสมผลงาน
6.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข.)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1.    เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2.    เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม
3.    เอกสารการจัดทำคู่มือ
4.    เอกสารการสอนงาน
5.    หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
(ค.)    คำแนะนำในการประเมิน
    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    ติดตั้งอุปกรณ์ตามแบบติดตั้งทางไฟฟ้าได้
2.    ติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกลได้ถูกต้องตามแบบงาน
3.    ติดตั้งอุปกรณ์ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ได้

(ก)    คำแนะนำ
    ผู้ประเมินตรวจประเมินด้านความถูกต้องในการติดตั้งได้ตามแบบงาน การเลือกใช้เครื่องมือและทักษะการทำงาน รวมถึงทักษะการตรวจความพร้อมของเครื่องมือก่อนนำไปใช้งาน
(ข)    คำอธิบายรายละเอียด
N/A


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
1.    การสอบข้อเขียน
2.    สังเกตการณ์จำลองการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมินการติดตั้งอุปกรณ์ระบบทางกลการสอบข้อเขียน
1.    การสอบข้อเขียน
2.    สังเกตการณ์จำลองการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ