คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง (ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน, บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม, เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่) นำความรู้ความเข้าใจในวิชาการและวิชาชีพ ความปลอดภัย ความรู้ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการบริหารจัดการระดับต้นมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีทักษะด้านความปลอดภัย ด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนร่วมในการพัฒนา ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีส่วนร่วมในการวางแผน ประสานงานและประเมินผล สามารถปฏิบัติงานที่หลากหลาย แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 3 และระดับ 4 ทั้ง 9 หน่วย
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1    มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
2.2    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง หรือ
2.3    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม (สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง ภายใน 2 ปี
2.4    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถเข้ารับผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 ได้
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.    ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.    บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและการทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-4-139ZB ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-4-140ZB ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
MCT-ZZZ-4-141ZB จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
MCT-ZZZ-4-142ZB เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-4-143ZB ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
MCT-ZZZ-4-144ZB บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ZZZ-4-145ZB เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
MCT-ZZZ-4-146ZB ติดตั้งอุปกรณ์ของหุ่นยนต์
MCT-ZZZ-4-147ZB ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ