คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สาขาหุ่นยนต์ อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ระดับคุณวุฒินี้ถือเป็นบุคคลที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และถ่ายทอดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ เทคนิคใหม่ ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้สารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้เพื่อพัฒนาผลิตภาพการทำงานมีความรู้ความเข้าใจที่ครอบคลุม สอดคล้องและเป็นระบบในสาขาวิชาชีพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงลึก มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการวางแผนการบริหารจัดการในการทำงาน การผลิตหรือการบริการ  การปฏิบัติงานที่ซับซ้อน การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศในระดับสากล มีส่วนร่วมพัฒนาและริเริ่มวิธีการปฏิบัติงานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานที่ซับซ้อน และใช้ทฤษฎีในการแก้ปัญหาได้อย่างอิสระ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.    ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5
1.1    ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 4 ระดับ 5 ทั้ง 9 หน่วย
2.    คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
2.1    มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือ
2.2    ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง หรือ
2.3    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม(สถานบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีภารกิจหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการอบรม) ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยสมรรถนะของวิชาชีพการควบคุมหุ่นยนต์ ไม่น้อยกว่า 78 ชั่วโมง ภายใน 2 ปี
2.4    ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ปี จึงจะสามารถเข้ารับผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 ได้
3.    การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้นไป
3.1    หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  ช่างเทคนิคหุ่นยนต์ ระดับ 5 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเลื่อนระดับคุณวุฒิในระดับที่สูงขึ้นไปได้
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

1.    ผู้ที่ทำงานในบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.    บุคคลที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและการทำงานเกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
MCT-ZZZ-5-148ZB ใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-5-149ZB ตรวจสอบความปลอดภัยทางเทคนิค
MCT-ZZZ-5-150ZB จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง
MCT-ZZZ-5-151ZB เขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Programming Pendant)
MCT-ZZZ-5-152ZB ตั้งค่าการทำงานทางโปรแกรมการทำงาน
MCT-ZZZ-5-153ZB บำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
MCT-ZZZ-5-154ZB เปลี่ยนประกอบชิ้นส่วนอะไหล่
MCT-ZZZ-5-155ZB แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์
MCT-ZZZ-5-156ZB ติดตั้งระบบทำงานหุ่นยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0020-A : สถาบันไทย-เยอรมัน

ยินดีต้อนรับ