หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MCT-ZZZ-5-155ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์รวมถึงจัดการปฏิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์

ให้กลับสู่ภาวะปกติเป็นหน่วยสมรรถนะที่จำเป็นและสำคัญของอาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
02103.01 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1.1 ระบุภาคส่วนความผิดปกติจาก Error Message ของระบบหุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้อง 02103.01.01 118545
02103.01 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1.2 ระบุหวามหมาย Alarm Message จากการอ่านคู่มือโดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต 02103.01.02 118546
02103.01 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1.3 ระบุสาเหตุความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์ 02103.01.03 118547
02103.01 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1.4 ทดสอบเพื่อหาความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิต 02103.01.04 118548
02103.01 วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ 1.5 สรุปสาเหตุความผิดปกติของ ระบบหุ่นยนต์ 02103.01.05 118549
02103.02 ปฎิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง 1.1 ระบุความหมายของ Alarm Message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบทางกลของหุ่นยนต์ ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง 02103.02.01 118553
02103.02 ปฎิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง 1.2 ระบุความหมายของ Alarm Message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบควบคุม ของหุ่นยนต์ ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง 02103.02.02 118554
02103.02 ปฎิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง 1.3 ระบุความหมายของ Alarm Message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบร่วมของหุ่นยนต์ ได้โดยอ้างอิงจากคู่มือคำแนะนำจากผู้ผลิตอย่างถูกต้อง 02103.02.03 118555

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    การใช้เครื่องมือ/เครื่องวัดในการตรวจสอบปัญหาการหยุดฉุกเฉิน

2.    ทักษะการควบคุมการสั่งงานการปฏิบัติงาน

3.    ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุปัญหา

4.    ทักษะการอ่าน Alarm message เพื่อแปลความหมาย

5.    ทักษะการถอดประกอบชิ้นส่วนทางกล

6.    ทักษะการปรับค่าชดเชยทางกล

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    ความรู้ด้านการแก้ไขปัญหาการหยุดฉุกเฉินเบรคดาวน์ (Breakdown)ของระบบหุ่นยนต์

2.    ความรู้การปรับตั้งชิ้นส่วนระบบทางกล

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1.    แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน
2.    ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน
3.    ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ
4.    ใบรับรองการผ่านงาน
5.    แฟ้มสะสมผลงาน
6.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน
(ข.)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1.    เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน
2.    เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม
3.    เอกสารการจัดทำคู่มือ
4.    เอกสารการสอนงาน
5.    หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
(ค.)    คำแนะนำในการประเมิน
    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหน่วยสมรรถนะย่อย โดยสมรรถนะย่อยแรกเป็นการกล่าวถึงวินิจฉัยปัญหาเพื่อหาสาเหตุของการขัดข้องที่ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน์ว่ามีความรู้และทักษะการในการระบุความหมาย Alarm Message ที่ชี้บ่งภาคส่วนที่เป็นปัญหารวมถึงการทดสอบเพื่อหาสาเหตุปัญหาจากคู่มือผู้ผลิตพร้อมทั้งสามารถสรุปผลการเกิดปัญหาการขัดข้องได้อย่างเป็นระบบ โดยสมรรถนะย่อยถัดมากล่าวถึงการปฏิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้องผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์การปฏิบัติงานเพื่อพิสูจน์ว่ามีความรู้และทักษะการในการระบุความหมาย Alarm Message ที่เกิดจาก  ส่วนอุปกรณ์ทางกล,ระบบหุ่นยนต์ ,ระบบร่วมที่ทำงานกับหุ่นยนต์ พร้อมทั้งเข้าปฏิบัติการจัดการแก้ไขปัญหาได้
(ก.)    คำแนะนำ
1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุภาคส่วนความผิดปกติจาก Error message ของระบบหุ่นยนต์ได้ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุหวามหมาย Alarm messageตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุสาเหตุความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องทดสอบเพื่อหาความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
5.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องสรุปสาเหตุความผิดปกติของระบบหุ่นยนต์ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
6.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความหมายของ Alarm message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบทางกลของหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
7.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความหมายของ Alarm message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบควบคุมของหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
8.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความหมายของ Alarm message ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผล ด้านระบบร่วมของหุ่นยนต์ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
(ข.)    คำอธิบายรายละเอียด
1.    การวินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์นั้นต้องมีทักษะการอ่านคู่มือการทำงานหรือระบุ
ชี้บ่งปัญหาขัดข้องที่เกิดขึ้นได้พร้อมทั้งมีทักษะการทดสอบเพื่อหาสาเหตุซึ่งรวมถึงการมีทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ถูกต้องปลอดภัยซึ่งต้องมีความรู้การทำงานของระบบหุ่นยนต์ที่ทำให้นำไปสู่สรุปผลถึงสาเหตุ
ของปัญหาหรือระบุภาคส่วนที่เป็นปัญหา ได้ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง
2.    การแก้ไขปัญหาเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์ นั้นต้องมีทักษะในการการอ่านคู่มือการทำงานหรือมีความรู้ที่จะอธิบายความหมาย Alarm message ที่เกิดขึ้นได้ทั้งในส่วนของอุปกรณ์ทางกล ระบบหุ่นยนต์ และระบบร่วมหรือเครื่องจักรที่ทำงานร่วมในระบบได้ ด้วยการมีทักษะในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์
ที่ถูกต้องปลอดภัย และทักษะการเริ่มต้นสั่งการควบคุมการปฏิบัติการหลังหยุดจากเหตุขัดข้องได้ได้ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองอย่างถูกต้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
18.1 เครื่องมือประเมิน วินิจฉัยเหตุขัดข้องของระบบหุ่นยนต์
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน
3.    แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์
18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติการแก้ไขเหตุขัดข้อง
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน
3.    แบบฟอร์มการประเมินผลจากการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ