หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ MCT-ZZZ-3-137ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดการระบบหลังจากเกิดเหตุขัดข้อง

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพช่างควบคุมหุ่นยนต์, อาชีพช่างเทคนิคหุ่นยนต์6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

จำแนกข้อความแสดงการขัดข้องและปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01104.01 จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง 1.1 จำแนกระดับความสำคัญของปัญหา error message ระบบหุ่นยนต์อยู่ในระดับใด 01104.01.01
01104.01 จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง 1.2 ระบุความหมายของ error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง 01104.01.02
01104.01 จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง 1.3 ระบุสาเหตุในการเกิด error จากคู่มือใช้งานหุ่นยนต์ได้ 01104.01.03
01104.02 ปฎิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต 1.1 ระบุความผิดปกติที่มาจากระบบบริการ (ไฟฟ้า ระบบลมอัด ระบบไฮดรอลิกส์) ได้ 01104.02.01
01104.02 ปฎิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต 1.2 ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไข error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง 01104.02.02
01104.02 ปฎิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต 1.3 ระบุขั้นตอนการแก้ไข error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ได้อย่างถูกต้อง 01104.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1.    ทักษะในการลำดับความสำคัญของปัญหา
2.    ทักษะด้านการอ่านภาษาที่ระบุอยู่ในเอกสารขั้นตอนคำแนะนำคู่มือหุ่นยนต์
3.    ทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.    มีความรู้เรื่อง Error message ของหุ่นยนต์

2.    มีความรู้เรื่องการทำงานของหุ่นยนต์

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก.)    หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

1.    แบบฟอร์มบันทึกภาระงาน

2.    ใบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

3.    ใบรับรองผลงานจากผู้ประกอบการ

4.    ใบรับรองการผ่านงาน

5.    แฟ้มสะสมผลงาน

6.    แบบบันทึกผลการสังเกตการปฏิบัติงาน

(ข.)    หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

1.    เอกสารผลการประเมินจากการสอบข้อเขียน

2.    เอกสารรับรองผลการเรียนหรือผลการฝึกอบรม

3.    เอกสารการจัดทำคู่มือ

4.    เอกสารการสอนงาน

5.    หรือเอกสารรับรองอื่นๆที่ออกจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

(ค.)    คำแนะนำในการประเมิน

    เจ้าหน้าที่ประเมินหลักฐานโดยพิจารณาร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้

 


15. ขอบเขต (Range Statement)

ขอบเขตการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ แบ่งออกเป็น 2 หัวข้อหน่วยสมรรถนะย่อยแรกกล่าวถึง

การจำแนกข้อความแสดงการขัดข้องเพื่อให้แยกระดับความสำคัญของปัญหา Error message ระบบหุ่นยนต์อยู่ในระดับใด ทำให้สามารถระบุความผิดปกติว่ามาจากที่ไหนพร้อมทั้งบอกความหมายของ Error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำและสามารถระบุสาเหตุในการเกิดปัญหาจากคู่มือใช้งานหุ่นยนต์ได้

ส่วนสมรรถนะย่อยต่อมากล่าวถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิตสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำและสามารถระบุขั้นตอนการแก้ไขปัญหาได้(ก.)     คำแนะนำ

1.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องจำแนกระดับความสำคัญของปัญหา Error message ระบบหุ่นยนต์

อยู่ในระดับใด ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

2.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความผิดปกติที่มาจากระบบบริการ (ไฟฟ้า ระบบลมอัด ระบบ

ไฮดรอลิกส์) ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

3.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความหมายของ Error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

4.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุสาเหตุในการเกิด Error จากคู่มือใช้งานหุ่นยนต์ ตามสภาพ

การจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

5.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุความหมาย Message ความผิดปกติหุ่นยนต์ จากคู่มือหุ่นยนต์

ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

6.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ไข Error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

7.    ผู้เข้ารับการประเมินต้องระบุขั้นตอนการแก้ไข Error message จากการอ่านเอกสารขั้นตอนคำแนะนำ ตามสภาพการจำลองหรือเหตุการณ์จำลองได้อย่างถูกต้อง

(ข.)    คำอธิบายรายละเอียด

1.    ต้องการทักษะความรู้ด้านการลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

กับหุ่นยนต์ที่มาจากระบบบริการ (ไฟฟ้า ระบบลมอัด ระบบไฮดรอลิกส์)

2.    ต้องการทักษะในการปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิตเพื่อใช้ระบุความหมายและขั้นตอนการแก้ไขปัญหา

 


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

mso-fareast-font-family:"TH SarabunPSK";color:black;mso-ansi-language:EN-US;
mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH">N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือประเมิน จำแนกข้อความแสดงการขัดข้อง
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงาน
18.2 เครื่องมือประเมิน ปฏิบัติตามคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากคู่มือผู้ผลิต
1.    แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก
2.    แบบประเมินผลการสังเกตการณ์จากการจำลองการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ