คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        ผู้สอนภาษาอังกฤษในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B2 และมีระดับฝีมือในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการวางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายคาบและรายหน่วย มีความสามารถด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน และใช้ภาษาในสภาพจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดในการเรียนรู้ นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่หลากหลายที่มีต่อการคิด วิเคราะห์และความเข้าใจข้ามวัฒนธรรม สร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ได้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการสะท้อนคิดและนำผลจากการสะท้อนคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีความชำนาญในการสอน มีกระบวนการคิดและวางแผนที่เป็นระบบ มีแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว มีความรู้เพียงพอในเนื้อหาภาษาและมีความตระหนักในเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม สามารถสร้างเครื่องมือวัดผลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ  พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยู่เป็นนิจด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น 4 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1.คุณสมบัติทั่วไป

  1.1 อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

  1.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    1.3  กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.2  และต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เช่น TEFL, TESOL, CELTA หรือหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีมาตรฐาน โดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง

   1.4 มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษโดยมีใบรับรองจากหน่วยงาน/สถาบันที่เปิดสอน  ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 200 ชั่วโมง

2. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยระดับ B2) *ยกเว้น ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยกำเนิด อันได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเริกา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แคนาดา(anglophone) เซาธ์อัฟริกา (anglophone) และบางประเทศในแถบคาร์ริเบียน(Kachru, 1992; Bhatt, 2001)

    2.1 Cambridge English: First (FCE)

    2.2 TOEFL iBT คะแนน 72-94

    2.3 IELTS ระดับ 5.0-6.5  หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B2

3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่

    3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

    3.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

    3.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ

4. ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ชั้น 4 จำนวนทั้งสิ้น 5 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-4-065ZA พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับกลาง
ILS-IED-4-066ZA จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับกลาง
ILS-IED-4-067ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับกลาง
ILS-IED-4-068ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วยการเรียนรู้ระดับเบื้องต้น
ILS-IED-4-069ZA ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ