หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับกลาง

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-4-067ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับกลาง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับเบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันตามตัวบ่งชี้ของรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นๆ ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ ต้องกำหนดเนื้อหาสาระให้ครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีการกำหนดกิจกรรมแบบบูรณาการทักษะภาษาโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษา ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ทั้งนี้ในระดับนี้มีการมุ่งเน้นภาษาสภาพจริง มีการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน มีการกำหนดสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 2353 Other language teachers


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00071 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ 1.1 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร* 00071.01 136549
00071 กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ 1.2กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาหรือตัวชี้วัด* ของรายวิชาหรือหลักสูตร* 00071.02 136550
00072 กำหนดเนื้อหาสาระ 2.1 กำหนดเนื้อหาสาระได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ และตัวชี้วัด* ของรายวิชาหรือหลักสูตร* 00072.01 136551
00072 กำหนดเนื้อหาสาระ 2.2กำหนดเนื้อหาสาระทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาได้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน (learner’sneeds)* โดยเน้นการใช้ภาษาสภาพจริง* 00072.02 136552
00072 กำหนดเนื้อหาสาระ 2.3กำหนดเนื้อหาสาระได้เหมาะสมกับระยะเวลาในแต่ละคาบโดยเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน 00072.03 136553
00073 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.1 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร* ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้และเนื้อหาสาระ 00073.01 136554
00073 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.2 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะภาษา* โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาที่เน้นการใช้ภาษาสภาพจริง* 00073.02 136555
00073 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.3กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง* 00073.03 136556
00074 กำหนดสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 4.1 กำหนดสื่อการเรียนการสอน* แหล่งการเรียนรู้*และเทคโนโลยีสารสนเทศ* ได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 00074.01 136557
00074 กำหนดสื่อการเรียนการสอนและแหล่งการเรียนรู้ 4.2กำหนดสื่อการเรียนการสอน* แหล่งการเรียนรู้*และเทคโนโลยีสารสนเทศ* ได้เหมาะสมกับ เนื้อหาบริบท และผู้เรียน 00074.02 136558
00075 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.1 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ 00075.01 136559
00075 กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5.2กำหนดการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 00075.02 136560

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


 1. ทักษะการวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นของผู้เรียน

 2. ทักษะการวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลรายวิชา ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้

 3. ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ข) ความต้องการด้านความรู้
  1.  

  2. หลักการจัดการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะภาษา

  3. หลักการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

  4. หลักการจัดกิจกรรมที่เน้นการใช้ภาษาสภาพจริง

  5. ประเภทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  6. เนื้อหาวิชาด้านภาษา หลักทางภาษาศาสตร์ และวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมในบริบทของผู้เรียน

  7. หลักการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ

  8. หลักการเขียนวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้

  9. หลักสูตรรายวิชา ประมวลรายวิชา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบเช่น แบบเรียน วัตถุประสงค์ มาตรฐาน และตัวชี้วัด

  10. ขอบเขตเนื้อหาที่ใช้ในแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ

  11. ความรู้เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1. เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่1.1 แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ1.2 บันทึกการคิดไตร่ตรอง (reflective journal) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ2. เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่2.1 ประมวลรายวิชา หรือ คำอธิบายรายวิชา (course description) ของรายวิชาที่ผู้สมัครกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้2.2 สำเนาเอกสาร หนังสือ แบบเรียน เฉพาะส่วนที่ผู้สมัครนำมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ไม่มี(ค) คำแนะนำในการประเมิน     ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกหน่วยสมรรถนะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบหน่วยสมรรถนะใหม่อีกครั้ง(ง) วิธีการประเมิน1. ผู้ประเมินทำการประเมินจากแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ แบบประเมินบันทึกการคิดไตร่ตรอง และจากการสัมภาษณ์2. ผู้ประเมินทำการประเมินโดยใช้เอกสารประกอบการประเมินต่างๆ ได้แก่ ประมวลรายวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาของรายวิชาที่ผู้สมัครกำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ และสำเนาเอกสาร หนังสือ แบบเรียน เฉพาะส่วนที่ผู้สมัครนำมาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ


15. ขอบเขต (Range Statement)

 (ก) คำแนะนำไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียดคำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้1. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบมีองค์ประกอบที่สำคัญครบถ้วน ได้แก่1.1 บริบท: สถาบัน ชื่อรายวิชา จำนวนผู้เรียน ระดับ เวลา ฯลฯ1.2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ หรือผลการเรียนรู้1.3 เนื้อหาสาระ1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร1.5 สื่อการเรียนการสอน และแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้1.6 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้2. รายละเอียดในแผนการจัดการเรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับหลักการและทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับ3. แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รับการประเมินเขียนขึ้นเองใหม่โดยอาจปรับปรุง หรือดัดแปลงมาจากแหล่งต่าง ๆ แต่ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ พิจารณามาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้สอดคล้องกับผู้เรียน บทเรียน หลักสูตร และบริบท4. บันทึกการคิดไตร่ตรอง (reflective journal) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ จะต้องแสดงเหตุผลในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ และการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน(ค) คำอธิบายศัพท์เฉพาะแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ (lesson plan) หมายถึง กรอบหรือเค้าโครงที่แสดงถึงแผนซึ่งครูเตรียมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยวางแผนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อการเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลโดยการวิเคราะห์จากคำอธิบายรายวิชาหรือหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและสาระการเรียนรู้ที่กำหนด สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาเพื่อการสื่อสาร (communicative language learning) หมายถึง แนวคิดการเรียนภาษาที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ในชีวิตจริง โดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฎิบัติทักษะแบบบูรณาการ  ฝึกผู้เรียนให้ใช้ภาษาอย่างมีความหมายในสถานการณ์จริงตัวชี้วัด (indicator) หมายถึง ข้อระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา จัดการเรียนการรู้ และเป็นเกณฑ์สำคัญสำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียนหลักสูตร (curriculum) หมายถึง แผนสำหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวังแก่ผู้เรียน รวมถึงประสบการณ์ (experience) ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยองค์กรระดับต่าง ๆ อาจจะเป็น หลักสูตรระดับชาติ หลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา หรือแม้แต่หลักสูตรที่เป็นรายวิชาด้วยความต้องการจำเป็นของผู้เรียน (learner’s needs) หมายถึง ปัญหา ความต้องการ ความจำเป็นของผู้เรียนในการเรียนรู้ ซึ่งอาจครอบคลุมในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ประสบการณ์ ความสนใจ ทักษะ ความถนัด และพื้นความรู้เดิมภาษาสภาพจริง (authentic language) หมายถึง ลักษณะภาษาที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน การใช้ภาษาสื่อสารที่เป็นธรรมชาติในห้องเรียน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้เรียนภาษาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับสิ่งที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ส่งผลให้การเรียนภาษาประสบความสำเร็จมากขึ้นการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะทางภาษา (integrated-skill approach) หมายถึง วิธีการสอนภาษาที่เชื่อมโยงทักษะย่อยๆ เข้าด้วยกัน เช่น ฟัง พูด อ่าน เขียน เนื่องจากในชีวิตจริง การเรียนภาษาไม่ควรเป็นการเรียนแต่ละทักษะเดี่ยว ๆ แต่มีการบูรณาการเข้าด้วยกัน เช่น ก่อนอ่านบทความ ผู้เรียนอาจจะได้ดูคลิปที่เกี่ยวกับหัวข้อที่จะอ่าน และเมื่ออ่านบทความเสร็จ ผู้เรียนก็อาจจะได้อภิปรายหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเขียน เป็นต้นทักษะการคิดขั้นสูง (higher order thinking skills) หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญาของมนุษย์ ในการคิดที่ซับซ้อนมากขึ้น ได้แก่ การนำไปใช้ การคิดวิเคราะห์ การประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน (instructional materials) หมายถึง สิ่งต่างๆ ที่เป็นบุคคล วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเรียนรู้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วแหล่งการเรียนรู้ (learning resources) หมายถึง แหล่งข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคล สิ่งประดิษฐ์ วัตถุ อาคาร สถานที่ ตลอดจนข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  รวมทั้ง ความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communications Technology: ICT) หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสาร เช่น การใช้อีเมลเพื่อติดต่อสื่อสาร การสืบค้นความรู้ต่างๆ บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ