คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            ผู้สอนภาษาอังกฤษในชั้นคุณวุฒินี้ ต้องมีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ตามมาตรฐานข้อสอบที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1 และมีความสามารถการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละคาบ สามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารแบบบูรณาการทักษะทางภาษาโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน มีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดการเรียนรู้ได้ ใช้สื่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดในการเรียนรู้ นำความรู้เนื้อหาวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมพื้นฐานมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และความคุ้นเคยทางวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ ใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้  มีการสะท้อนคิดและนำผลจากการสะท้อนคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ มีการพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง โดยต้องเป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพ  พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยู่เป็นนิจด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ของตน รวมทั้งวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพงานภาษาต่างประเทศและล่ามแปล สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

      1.1  อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   1.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า สาขาการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

   1.3 กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1.2  และต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น 3 ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ เช่น TEFL, TESOL, CELTA หรือหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่มีมาตรฐาน โดยมีระยะเวลาการอบรมอย่างน้อย 120 ชั่วโมง

2. ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (อย่างน้อยระดับ B1) *ยกเว้น ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่โดยกำเนิด อันได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเริกา ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ ไอร์แลนด์ แคนาดา(anglophone) เซาธ์อัฟริกา (anglophone) และบางประเทศในแถบคาร์ริเบียน(Kachru, 1992; Bhatt, 2001)

   2.1 Cambridge English: Preliminary (PET)

   2.2 TOEFL iBT คะแนน 42-71

   2.3 IELTS ระดับ 4.0-4.5

หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1

3. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ได้แก่

   3.1 เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

   3.2 เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

   3.3 เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของอาชีพ

4. ต้องผ่านหน่วยสมรรถนะที่กำหนดในคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้สอนภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ชั้น 3 จำนวนทั้งสิ้น 4 หน่วย

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้สอนภาษาอังกฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-IED-3-061ZA ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน
ILS-IED-3-062ZA พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับเบื้องต้น
ILS-IED-3-063ZA จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น
ILS-IED-3-064ZA วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ