หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-3-061ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความสามารถในการฟังและอ่านเพื่อจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน อธิบายหรือเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ  เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 2353 Other language teachers


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไมมี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.1 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่พูดคุยหรือถกเถียงกันในวงสนทนา 00011.01 136483
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.2 ฟังและเข้าใจเรื่องราวคำบรรยายที่ผู้พูดนำเสนออย่างง่ายๆ ในหัวข้อที่คุ้นชิน* 00011.02 136484
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.3 ฟังและจับประเด็นหลักของข้อมูลข่าวสารที่สนใจจากสื่อเสียง* ที่ผู้พูดพูดค่อนข้างช้าและชัดเจน 00011.03 136485
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.4 ฟังและเข้าใจเรื่องในภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาพูดตรงไปตรงมาและชัดเจน และจับประเด็นจากสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง ในหัวข้อที่สนใจ เช่น ข่าว การสัมภาษณ์ การบรรยายสั้นๆ ที่ผู้พูดพูดช้าและชัดเจน 00011.04 136486
00012 อ่านและจับใจความเรื่องราวที่คุ้นชิน* 2.1 อ่านและเข้าใจข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่นจดหมาย แผ่นพับ เอกสารทางการสั้นๆ 00012.01 136487
00012 อ่านและจับใจความเรื่องราวที่คุ้นชิน* 2.2 อ่านและจับประเด็นสำคัญในบทความเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นชิน*และระบุข้อสรุปจากข้อความโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 00012.02 136488
00013 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน* 3.1 พูดโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นชิน*โดยไม่ได้เตรียมตัวดำเนินการสนทนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางครั้งจะต้องพยายามหาคำพูดมาใช้ 00013.01 136489
00013 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน* 3.2 ขอและแสดงความคิดเห็นในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ เช่น ดนตรีภาพยนตร์ 00013.02 136490
00014 อธิบายหรือเล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ 4.1 พูดให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆและบรรยายความรู้สึก 00014.01 136491
00014 อธิบายหรือเล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ 4.2 ให้เหตุผลและคำอธิบายสั้นๆ เพี่อแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับ 00014.02 136492
00015 เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน* 5.1 เขียนข้อความในเรื่องที่คุ้นชิน*หรือสนใจ เช่นจดหมายส่วนตัวที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความรู้สึก 00015.01 136493
00015 เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน* 5.2 เขียนเรียงความสั้นๆและง่ายในหัวข้อที่สนใจ 00015.02 136494

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษในบริบทสังคมที่คุ้นชิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ไม่มีหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ผลการทดสอบความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1 เช่นCambridge English: Preliminary (PET )TOEFL iBT      คะแนน 42-71IELTS            ระดับ 4.0-4.5หรือ ข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1คำแนะนำในการประเมินไม่มีวิธีการประเมินประเมินจากผลการทดสอบที่ได้จากการสอบข้อสอบมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำแนะนำไม่มีคำอธิบายรายละเอียดไม่มีคำอธิบายศัพท์คุ้นชิน  หมายถึง พบเห็นเป็นประจำสื่อเสียง หมายถึง สื่อที่ใช้หูในการสัมผัสโดยการรับฟัง เพื่อความเข้าใจ สัมผัสถึงอารมณ์หรือรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อ เช่น สื่อจากวิทยุกระจายเสียง จากแผ่นบันทึกซีดี เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         ผู้ที่ต้องการรับการประเมินต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานที่มีการประเมินทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1 


ยินดีต้อนรับ