หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-3-061ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

        ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความสามารถในการฟังและอ่านเพื่อจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน อธิบายหรือเล่าประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ  เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 2353 Other language teachers


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไมมี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.1 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่พูดคุยหรือถกเถียงกันในวงสนทนา 00011.01
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.2 ฟังและเข้าใจเรื่องราวคำบรรยายที่ผู้พูดนำเสนออย่างง่ายๆ ในหัวข้อที่คุ้นชิน* 00011.02
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.3 ฟังและจับประเด็นหลักของข้อมูลข่าวสารที่สนใจจากสื่อเสียง* ที่ผู้พูดพูดค่อนข้างช้าและชัดเจน 00011.03
00011 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่คุ้นชิน* 1.4 ฟังและเข้าใจเรื่องในภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาพูดตรงไปตรงมาและชัดเจน และจับประเด็นจากสื่อภาพเคลื่อนไหวและเสียง ในหัวข้อที่สนใจ เช่น ข่าว การสัมภาษณ์ การบรรยายสั้นๆ ที่ผู้พูดพูดช้าและชัดเจน 00011.04
00012 อ่านและจับใจความเรื่องราวที่คุ้นชิน* 2.1 อ่านและเข้าใจข้อความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่นจดหมาย แผ่นพับ เอกสารทางการสั้นๆ 00012.01
00012 อ่านและจับใจความเรื่องราวที่คุ้นชิน* 2.2 อ่านและจับประเด็นสำคัญในบทความเกี่ยวกับเรื่องที่คุ้นชิน*และระบุข้อสรุปจากข้อความโต้แย้งจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ 00012.02
00013 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน* 3.1 พูดโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นชิน*โดยไม่ได้เตรียมตัวดำเนินการสนทนาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางครั้งจะต้องพยายามหาคำพูดมาใช้ 00013.01
00013 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทที่คุ้นชิน* 3.2 ขอและแสดงความคิดเห็นในการพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจ เช่น ดนตรีภาพยนตร์ 00013.02
00014 อธิบายหรือเล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ 4.1 พูดให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆและบรรยายความรู้สึก 00014.01
00014 อธิบายหรือเล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ 4.2 ให้เหตุผลและคำอธิบายสั้นๆ เพี่อแสดงความคิดเห็นสะท้อนกลับ 00014.02
00015 เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน* 5.1 เขียนข้อความในเรื่องที่คุ้นชิน*หรือสนใจ เช่นจดหมายส่วนตัวที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความรู้สึก 00015.01
00015 เขียนข้อความที่เกี่ยวกับหัวข้อที่คุ้นชิน* 5.2 เขียนเรียงความสั้นๆและง่ายในหัวข้อที่สนใจ 00015.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในบริบทสังคมที่คุ้นชิน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้เนื้อหาภาษาอังกฤษในบริบทสังคมที่คุ้นชิน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ไม่มีหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ผลการทดสอบความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1 เช่นCambridge English: Preliminary (PET )TOEFL iBT      คะแนน 42-71IELTS            ระดับ 4.0-4.5หรือ ข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1คำแนะนำในการประเมินไม่มีวิธีการประเมินประเมินจากผลการทดสอบที่ได้จากการสอบข้อสอบมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำแนะนำไม่มีคำอธิบายรายละเอียดไม่มีคำอธิบายศัพท์คุ้นชิน  หมายถึง พบเห็นเป็นประจำสื่อเสียง หมายถึง สื่อที่ใช้หูในการสัมผัสโดยการรับฟัง เพื่อความเข้าใจ สัมผัสถึงอารมณ์หรือรู้ถึงจุดมุ่งหมายของการผลิตสื่อ เช่น สื่อจากวิทยุกระจายเสียง จากแผ่นบันทึกซีดี เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

         ผู้ที่ต้องการรับการประเมินต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานที่มีการประเมินทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B1 


ยินดีต้อนรับ