Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาผู้สอนภาษาต่างประเทศ อาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษ ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคมที่คุ้นชิน
1
2
3
4
5
พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับเบื้องต้น
6
7
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับเบื้องต้น
8
9
10
11
12
13
วางแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบระดับเบื้องต้น
14
15
16
17
18

ยินดีต้อนรับ