หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-3-062ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเองเชิงวิชาชีพระดับเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

           ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ สามารถพัฒนาบทบาทและความรู้ทางวิชาชีพของตนเอง สามารถคิดไตร่ตรองเพื่อปรับปรุงตนเอง และกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้ มีการวางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพได้ พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพอยู่เป็นนิจด้วยการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพตามจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด แล้วนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และความสามารถทางด้านภาษาของตนได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 2353 Other language teachers


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
00041 พัฒนาบทบาทในวิชาชีพ 1.1 วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรปรับปรุงของตนเองเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู 00041.01
00041 พัฒนาบทบาทในวิชาชีพ 1.2วางแผนแนวทางการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพ 00041.02
00042 พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 2.1 เข้ารับการอบรม หรือร่วมการประชุมปฏิบัติการ หรือ การประชุมสัมมนาหรือร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี 00042.01
00042 พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ 2.2นำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองในทางวิชาชีพมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้และความสามารถทางด้านภาษาของตน 00042.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ไม่มี

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ไม่มี


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)1.เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมงต่อปี2.เอกสารประกอบการประเมิน ได้แก่ เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการอบรมการประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพเช่น หลักสูตร กำหนดการ แผ่นพับหลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ไม่มีคำแนะนำในการประเมินผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการประเมิน ที่ครอบคลุมในทุกหน่วยสมรรถนะที่กำหนด ในกรณีที่ผู้รับการประเมินผ่านไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประเมินจะต้องแจ้งหน่วยสมรรถนะที่ไม่ผ่าน และให้ผู้รับการประเมินไปทบทวนหน่วยสมรรถนะที่ยังไม่ผ่านและสามารถกลับมาทดสอบหน่วยสมรรถนะใหม่อีกครั้งวิธีการประเมินผู้ประเมินทำการประเมินหลักฐานการเข้าร่วมการอบรมการประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษหรือความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ


15. ขอบเขต (Range Statement)

คำแนะนำไม่มีคำอธิบายรายละเอียดคำอธิบายรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะ มีดังนี้1. การอบรม การประชุมปฏิบัติการ การประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้าร่วม ต้องจัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับสำหรับบุคคลในวิชาชีพ2. การพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับวิชาชีพรวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสมกับวิชาชีพคำอธิบายศัพท์เฉพาะไม่มี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

กระบวนการประเมินและวิธีการประเมินให้ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ