หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ILS-IED-4-069ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

 ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


1 2353 ครูสอนภาษาอื่นๆ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

     ผู้สอบได้หน่วยสมรรถนะนี้ต้องมีความสามารถในการฟังและอ่านเพื่อจับประเด็นหลักของเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อนและใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม (appropriate English) ในสาขาที่เชี่ยวชาญเฉพาะทั้งประเด็นที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม พูดและมี  ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง เขียนเล่าเหตุการณ์ รายงานในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

ผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ISCO 2353 Other language teachers


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
00051 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน*และใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม* (appropriate English) 1.1ฟังและเข้าใจการพูดคุยในวงสนทนาที่ผู้พูดใช้ภาษาที่มีโครงสร้างชัดเจน 00051.01 136575
00051 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน*และใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม* (appropriate English) 1.2ฟังและเข้าใจประเด็นสำคัญๆของคำบรรยาย ปาฐกถาอย่างไม่เป็นทางการรายงานและการนำเสนอทางวิชาการที่ใช้ภาษาที่มีโครงสร้างซับซ้อน* 00051.02 136576
00051 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน*และใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม* (appropriate English) 1.3ฟังและเข้าใจสารคดีจากสื่อเสียง*ที่ผู้พูดใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม*และจับอารมณ์ น้ำเสียงของผู้พูด 00051.03 136577
00051 ฟังและจับประเด็นหลักของเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน*และใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม* (appropriate English) 1.4ฟังและเข้าใจข่าว เหตุการณ์ปัจจุบัน การสัมภาษณ์สดละครและภาพยนตร์ที่ใช้ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม* 00051.04 136578
00052 อ่านและจับใจความบทความ รายงานที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 2.1อ่านและจับประเด็นข่าว บทความ รายงานในหัวข้อที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว 00052.01 136579
00052 อ่านและจับใจความบทความ รายงานที่เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ 2.2อ่านและเข้าใจบทความรายงานเกี่ยวกับปัญหาในปัจจุบันรวมทั้งเข้าใจทัศนคติและความคิดเห็นของผู้เขียน 00052.02 136580
00053 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 3.1สนทนาในหัวข้อเรื่องทั่วๆไป ได้ค่อนข้างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 00053.01 136581
00053 พูดและมีปฏิสัมพันธ์ผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างคล่องแคล่วและต่อเนื่อง 3.2พูดยืนยันความคิดเห็น อภิปรายโดยให้คำอธิบาย ข้อโต้แย้งและข้อสังเกต 00053.02 136582
00054 นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 4.1อธิบายรายละเอียดในหัวข้อต่างๆที่สนใจ 00054.01 136583
00054 นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ 4.2อธิบายและแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่เป็นประเด็นปัญหาโดยชี้ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย 00054.02 136584
00055 เขียนเล่าเหตุการณ์ เรียงความ หรือรายงานในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจ 5.1 เขียนเล่าเหตุการณ์สำคัญประสบการณ์ของตนเองเรื่องราวในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจ 00055.01 136585
00055 เขียนเล่าเหตุการณ์ เรียงความ หรือรายงานในหัวข้อต่างๆที่อยู่ในความสนใจ 5.2เขียนเรียงความ รายงาน หรือบทวิเคราะห์วิจารณ์ เช่น วิจารณ์ภาพยนตร์หนังสือ หรือละคร 00055.02 136586

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ ในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ความรู้ด้านเนื้อหาทางภาษาอังกฤษในบริบทสังคม วิชาชีพ และวิชาการในสาขาที่เชี่ยวชาญ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)ไม่มี(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)ผลการทดสอบความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ด้วยข้อสอบมาตรฐานที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B2 เช่น- Cambridge English: First (FCE)- TOEFL iBT      คะแนนรวม 72-94- IELTS            ระดับ 5.0-6.0- หรือ ข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B2         (ค) คำแนะนำในการประเมินไม่มี(ง) วิธีการประเมิน          ประเมินจากคะแนนที่ได้จากการสอบข้อสอบมาตรฐานที่กำหนดไว้หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าเกณฑ์มาตรฐาน CEFR อย่างน้อยระดับ B2


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียดไม่มี(ค) คำอธิบายคำศัพท์ซับซ้อน (complex) หมายถึง ยากที่จะเข้าใจหรืออธิบายภาษาอังกฤษที่เหมาะสม (appropriate english) หมายถึง ภาษาอังกฤษที่สุภาพ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ ไม่มีความลำเอียงในการสื่อสาร มักใช้ติดต่อในสถานการณ์ที่เป็นทางการ เช่น ในหน่วยงานราชการ สถานการศึกษา และสถาบันที่สำคัญในสังคม เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

     ผู้ที่ต้องการรับการประเมินต้องผ่านการสอบข้อสอบมาตรฐานที่มีการประเมินทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือข้อสอบมาตรฐานอื่นๆที่มีเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR ที่อย่างน้อยระดับ B2         ยินดีต้อนรับ