คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการผังเมืองระดับชั้นที่ 7 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01107 กล่าวคือ มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง มีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง กระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ มีความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนารายสาขา พร้อมทั้งมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชากร กับระบบกายภาพในภูมิภาค และประยุกต์ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

a. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 10 ปี

b. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสายตรงในสาขาวิชา (Transcripts) หรือ ที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 7 (บุคลากรหลัก) ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 7 ทั้ง 7 หน่วยสมรรถนะ
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

      ผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสายตรงและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 10 ปี

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-TPN-7-011ZB มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
CIP-TPN-7-012ZB มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-7-013ZB ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-7-014ZB มีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง และกระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก
CIP-TPN-7-015ZB ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ
CIP-TPN-7-016ZB มีความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนารายสาขา พร้อมทั้งมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชากร กับระบบกายภาพในภูมิภาค
CIP-TPN-7-017ZB ประยุกต์ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0190-A : สมาคมนักผังเมืองไทย

ยินดีต้อนรับ