คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง (บุคลากรหลัก) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในวิชาชีพการผังเมืองระดับชั้นที่ 6 ต้องมีทักษะตามหน่วยสมรรถนะ 01101 – 01106 กล่าวคือ มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง มีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง กระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ และมีความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนารายสาขา พร้อมทั้งมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชากร กับระบบกายภาพในภูมิภาค

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)

a. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรงในสาขาวิชา (Transcripts) หรือ ที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

b. ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

c. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสายตรง ในสาขาวิชา (Transcripts) หรือ ที่ได้รับการรับรองปริญญาจากสถาบันการอุดมศึกษา

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพนักผังเมืองระดับ 6 (บุคลากรหลัก) ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพระดับ 6 ทั้ง 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาชีพการผังเมือง อาชีพนักผังเมือง โดยเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรงและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปสายตรง หรือผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพ การผังเมือง อาชีพ นักผังเมืองระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 2 ปี

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-TPN-6-005ZB มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ
CIP-TPN-6-006ZB มีทักษะในการศึกษา วิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-6-007ZB ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
CIP-TPN-6-008ZB มีความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง และกระบวนการวางแผนและผัง รวมถึงกรณีศึกษาด้านการพัฒนาเมืองระดับโลก
CIP-TPN-6-009ZB ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ
CIP-TPN-6-010ZB มีความรู้ด้านแนวคิด ทฤษฎีและหลักการในการพัฒนารายสาขา พร้อมทั้งมีความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจ สังคมและประชากร กับระบบกายภาพในภูมิภาค
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0190-A : สมาคมนักผังเมืองไทย

ยินดีต้อนรับ