หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-TPN-7-015ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2164 นักวางผังเมืองและระบบการจราจร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ ระบุถึงอาชีพนักผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการสาระโครงการ และประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อาชีพนักผังเมือง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


10.1) คู่มือข้อกำหนดการจัดทำแผนงานโครงการของสำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
10.2) คู่มือการจัดทำงบประมาณ สำนักงบประมาณ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01105.01 ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการสาระโครงการ 1) ให้ความเห็นด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 01105.01.01
01105.01 ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการสาระโครงการ 2) เข้าใจขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ของโครงการวางและจัดทำผังทุกระดับ 01105.01.02
01105.02 ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ 1) บริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 01105.02.01
01105.02 ประยุกต์ความรู้ในการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ 2) กำหนดผู้เกี่ยวข้องและการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการได้อย่างครบถ้วน 01105.02.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ทักษะในติดต่อสื่อสาร


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) บริหารจัดการโครงการ
2) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) ความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง
2) กระบวนการวางแผนและผัง
 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


ผลสอบข้อเขียน ผลการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารแสดงผลงานด้านการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการประเมินประสบการณ์ในการบริหารจัดการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับสำหรับนักผังเมือง
1. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาระโครงการ หมายถึง ประสบการณ์ในการดำเนินการเพื่อจัดทำเล่มรายงานตามขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ของโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ
2. ประสบการณ์ในการบริหารจัดการการดำเนินโครงการ หมายถึง ประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน บุคลากร งบประมาณและเวลาเพื่อดำเนินการโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับตามขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


01104


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


• ผลสอบข้อเขียน
• แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์
• แบบฟอร์มการประเมินผลงาน จำนวน 2 ผลงาน โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัคร 


ยินดีต้อนรับ