หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-TPN-7-011ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ มีทัศนคติทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ โดยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2164 นักวางผังเมืองและระบบการจราจร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ ระบุถึงอาชีพนักผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องมีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อาชีพนักผังเมือง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


10.1) ข้อบังคับสภาสถาปนิกว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ พ.ศ.2558
10.2) AICP CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT ค.ศ.2005
10.3) RTPI CODE OF ETHICS AND PROFESSIONAL CONDUCT พ.ศ.2559
10.4) ระเบียบเลขที่ 1/2557 (พ.ศ.2557) ระเบียบว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01101.01 มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ 1) มีความซื่อสัตย์ต่อผู้ว่าจ้างผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 01101.01.01
01101.01 มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ 2) มีความเป็นกลางในการวิเคราะห์ข้อมูล 01101.01.02
01101.01 มีทัศนคติทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพ 3) รักษาความลับของงานและองค์กร 01101.01.03
01101.02 มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 1) มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 01101.02.01
01101.02 มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 2) มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 01101.02.02
01101.02 มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ผู้ว่าจ้าง ผู้ร่วมงานและผู้ร่วมวิชาชีพ 3) มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ 01101.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความหมายและความสำคัญของผังเมือง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


จรรยาบรรณ ความรับผิดชอบและข้อกำหนดการปฏิบัติวิชาชีพนักผังเมือง

(ข) ความต้องการด้านความรู้


-


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


ผลสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการประเมินทัศนคติของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่วางผังเมือง ซึ่งหมายถึงผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสายตรงในสาขาวิชาการผังเมือง หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์การทำงานด้านผังเมือง ไม่น้อยกว่า 3 ปี


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


• ผลการสอบข้อเขียน
• แบบฟอร์มประเมินผลการสอบสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ