หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-TPN-7-013ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2164 นักวางผังเมืองและระบบการจราจร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ ระบุถึงอาชีพนักผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องจัดทำตาราง แผนภูมิ และแผนที่ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและสื่ออื่น ๆ และประยุกต์ใช้การสื่อสาร การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงสร้างแบบจำลองสำหรับการวางแผนและจัดทำผังทุกระดับได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อาชีพนักผังเมือง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


10.1) ข้อกำหนดของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Excel , Photoshop , GIS , AUTOCAT
10.2) ข้อกำหนดตามคู่มือเกณฑ์มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 ของกรมโยธาธิการ และผังเมือง
10.3) ข้อกำหนดการจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01103.01 จัดทำตาราง แผนภูมิ และแผนที่ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและสื่ออื่น ๆ 1) จัดทำข้อมูลรายสาขาในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง แผนที่ ได้อย่างเหมาะสมในการวางและจัดทำผังในแต่ละระดับ 01103.01.01 143326
01103.01 จัดทำตาราง แผนภูมิ และแผนที่ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและสื่ออื่น ๆ 2) ใช้ภาษา นามศัพท์ คำนิยาม สีต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนที่และแผนผังรายสาขาต่างๆโดยใช้มาตราส่วนตามความเหมาะสมที่มีความละเอียดเพียงพอให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้ง่ายสามารถเชื่อมโยงกับแผนที่ดิจิทัลที่เป็นมาตรฐานสากลตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย 01103.01.02 143327
01103.02 ประยุกต์ใช้การสื่อสาร การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงสร้างแบบจำลองสำหรับการวางแผนและจัดทำผังทุกระดับ 1) ประยุกต์ข้อมูลรายสาขาในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง แผนที่ ได้อย่างเหมาะสมในการวางและจัดทำผังในแต่ละระดับ 01103.02.01 143328
01103.02 ประยุกต์ใช้การสื่อสาร การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงสร้างแบบจำลองสำหรับการวางแผนและจัดทำผังทุกระดับ 2) ประยุกต์ใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ในอนาคต 01103.02.02 143329
01103.02 ประยุกต์ใช้การสื่อสาร การวิเคราะห์ นำเสนอข้อมูล รวมถึงสร้างแบบจำลองสำหรับการวางแผนและจัดทำผังทุกระดับ 3) ประยุกต์ใช้เครื่องมือในการนำเสนอข้อมูล รวมถึงมีทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป 01103.02.03 143330

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ความรู้ด้านสถิติและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


1) โปรแกรมด้านสถิติ เช่น Excel, SPSS
2) โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

(ข) ความต้องการด้านความรู้


ข้อมูล (Overlay) ในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


ผลสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)


หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการประเมินทักษะด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูลเพื่อการวางแผนและผัง
1. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการนำเสนอข้อมูลรายสาขาในรูปแบบแผนภูมิ ตาราง แผนที่ ได้อย่างเหมาะสมในการวางและจัดทำผังในแต่ละระดับ รวมถึงมีทักษะในการพูดเพื่อการสื่อสารกับประชาชนทั่วไป
2. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการศึกษาวิเคราะห์และบูรณาการข้อมูล หมายถึง ความสามารถในการ ประยุกต์ใช้เทคนิคการซ้อนทับข้อมูล (Overlay) ในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อกำหนดความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง ๆ ในอนาคต


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


• ผลสอบข้อเขียน
• แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์ 


ยินดีต้อนรับ