หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประยุกต์ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ CIP-TPN-7-017ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประยุกต์ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


ISCO 2164 นักวางผังเมืองและระบบการจราจร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


หน่วยสมรรถนะนี้ ระบุถึงอาชีพนักผังเมืองซึ่งจำเป็นต้องประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการพัฒนาเมือง และประยุกต์ประสบการณ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


อาชีพนักผังเมือง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


10.1) พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับปัจจุบัน


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
01107.01 ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการพัฒนาเมือง 1) ให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง 01107.01.01
01107.01 ประยุกต์ประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง และการพัฒนาเมือง 2) ให้คำปรึกษาในการกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ของโครงการวางและจัดทำผังทุกระดับ 01107.01.02
01107.02 ประยุกต์ประสบการณ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ 1) พิจารณาผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ 01107.02.01
01107.02 ประยุกต์ประสบการณ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ 2) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการให้เป็นไปตามผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ 01107.02.02
01107.02 ประยุกต์ประสบการณ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ 3) วินิจฉัยและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการวางและจัดทำผังทุกระดับ 01107.02.03

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


1. แนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง
2. กระบวนการวางแผนและผัง


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ


ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมเพื่อประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับต่อไป

(ข) ความต้องการด้านความรู้


1) ความรู้และความเข้าใจด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการด้านผังเมือง
2) กระบวนการวางแผนและผัง


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


ผลสอบข้อเขียน ผลการสอบสัมภาษณ์ และเอกสารแสดงผลงานด้านการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ ไม่น้อยกว่า 2 ผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)


หน่วยสมรรถนะนี้เป็นการประเมินประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็นและพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับสำหรับนักผังเมือง
1. ประสบการณ์ในการแสดงความคิดเห็น หมายถึง ประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองสามารถให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองและการพัฒนาเมืองรวมถึงให้คำปรึกษาในการกำหนดขอบเขตโดยละเอียดของงาน (TOR) ของโครงการวางและจัดทำผังทุกระดับ
2. ประสบการณ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ หมายถึง ประสบการณ์ในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผังเมืองโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคณะหนึ่งในการพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการวางและจัดทำผังนโยบายและผังเมืองทุกระดับ อาทิ คณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ คณะกรรมการผังเมือง คณะกรรมการผังเมืองจังหวัด คณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม และคณะกรรมการบริหารการผังเมืองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


01104 และ 01106


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


• ผลสอบข้อเขียน
• แบบฟอร์มประเมินผลการสัมภาษณ์
• แบบฟอร์มการประเมินผลงาน จำนวน 2 ผลงาน ด้านการวางและจัดทำผังทุกระดับ โดยยื่นในรูปแบบแฟ้มสะสมผลงานพร้อมกับใบสมัคร 


 ยินดีต้อนรับ