คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน อาชีพผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้มีสมรรถนะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะเฉพาะทางปฏิบัติในการขับรถทัวร์โดยสารให้ถึงจุดหมายโดยปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่ 2 รถสำหรับขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนักรถ และน้ำหนักบรรทุกรวมกันเกินกว่าสามพันห้าร้อยกิโลกรัม หรือสำหรับขับรถโดยสารที่ใช้ขนส่งผู้โดยสารเกินกว่ายี่สิบคน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร
หมายเหตุ :
          ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUT-ZZZ-2-073ZB การตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกรถ
PUT-ZZZ-2-074ZB การเตรียมพร้อมก่อนออกรถ
PUT-ZZZ-2-075ZB การขับรถถูกกฎจราจรและความปลอดภัย
PUT-ZZZ-2-078ZB การจัดการอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน
PUT-ZZZ-2-079ZB การสื่อสารกับผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-081ZB การดูแลผู้โดยสาร
PUT-ZZZ-2-082ZB การจัดการสัมภาระ (กรณีไม่มีเด็กประจำรถ)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ