หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกรถ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-073ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การตรวจสภาพความพร้อมของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนออกรถ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถดูแล
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยภายของรถยนต์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10101-01 การดูแลตรวจสภาพห้องเครื่องยนต์ 1.1 ตรวจดูระดับน้ำมันเครื่องและเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 10101-01.01
10101-01 การดูแลตรวจสภาพห้องเครื่องยนต์ 1.2 เติมน้ำมันเครื่องให้อยู่ในระดับที่ปกติตามที่กำหนดไว้คู่มือได้(กรณีที่น้ำมันลดลงกว่าระดับปกติ) 10101-01.02
10101-01 การดูแลตรวจสภาพห้องเครื่องยนต์ 1.3 ตรวจดูรอบการเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดได้ 10101-01.03
10101-01 การดูแลตรวจสภาพห้องเครื่องยนต์ 1.4 ตรวจดูระดับน้ำฉีดกระจกและเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 10101-01.04
10101-01 การดูแลตรวจสภาพห้องเครื่องยนต์ 1.5 ตรวจดูสายพานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ 10101-01.05
10101-02 การดูแลตรวจสภาพระบบระบายความร้อน 2.1 ตรวจดูและเติมน้ำหม้อน้ำให้อยู่ในระดับที่ปกติตามที่กำหนดไว้คู่มือได้(กรณีที่น้ำลดลงกว่าระดับปกติ) 10101-02.01
10101-02 การดูแลตรวจสภาพระบบระบายความร้อน 2.2 สังเกตรอยรั่ว คราบน้ำที่เกิดจากการรั่วของหม้อน้ำและท่อยางได้ 10101-02.02
10101-02 การดูแลตรวจสภาพระบบระบายความร้อน 2.3 สังเกตการแตกหัก ชำรุด และการทำงานของพัดลมหม้อน้ำที่ผิดปกติได้ 10101-02.03
10101-03 การดูแลตรวจสภาพระบบไฟฟ้า 3.1 ตรวจดูระดับน้ำกลั่นและเติมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามคู่มือ 10101-03.01
10101-03 การดูแลตรวจสภาพระบบไฟฟ้า 3.2 ตรวจดูความเรียบร้อยของสายไฟให้พร้อมใช้งาน 10101-03.02
10101-03 การดูแลตรวจสภาพระบบไฟฟ้า 3.3 ตรวจดูความพร้อมใช้งานของฟิวส์และเปลี่ยนได้ถูกต้อง 10101-03.03
10101-03 การดูแลตรวจสภาพระบบไฟฟ้า 3.4 ตรวจดูไฟสัญญาณให้พร้อมใช้งาน และเปลี่ยนในเบื้องต้นได้ 10101-03.04
10101-04 การดูแลตรวจสภาพระบบล้อและช่วงล่าง 4.1 ตรวจดูความดันลมยางและเติมลมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 10101-04.01
10101-04 การดูแลตรวจสภาพระบบล้อและช่วงล่าง 4.2 ตรวจดูสภาพของดอกยาง การสึกหรอกผิดปกติ หรือรอยขาดทะลุได้ 10101-04.02
10101-04 การดูแลตรวจสภาพระบบล้อและช่วงล่าง 4.3 ตรวจดูรอยรั่วซึมและคราบน้ำมันบริเวณช่วงล่างได้ 10101-04.03
10101-04 การดูแลตรวจสภาพระบบล้อและช่วงล่าง 4.4 ตรวจดูสภาพเบรก สายลมเบรก เบรกมือ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 10101-04.04
10101-04 การดูแลตรวจสภาพระบบล้อและช่วงล่าง 4.5 ตรวจดูสภาพระยะฟรีของคันเหยียบเบรกและคลัชให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มือได้ 10101-04.05
10101-05 การดูแลตรวจสภาพระบบระบายอากาศ 5.1 ตรวจดูการทำงานของระบบระบายอากาศได้ 10101-05.01
10101-06 การดูแลตรวจสภาพทั่วไป 6.1 ตรวจดูความสะอาดรถให้สะอาดอยู่เสมอ 10101-06.01
10101-06 การดูแลตรวจสภาพทั่วไป 6.2 ตรวจดูความเรียบร้อยของประตูกระจก หน้าต่างรถ ต้องปิดเรียบร้อยก่อนออกรถ 10101-06.02
10101-06 การดูแลตรวจสภาพทั่วไป 6.3 ตรวจดูเข็มขัดนิรภัยให้พร้อมใช้งาน 10101-06.03
10101-06 การดูแลตรวจสภาพทั่วไป 6.4 ตรวจดูห้องโดยสารให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้โดยสะดวก เรียบร้อยปลอดภัย 10101-06.04
10101-06 การดูแลตรวจสภาพทั่วไป 6.5 ตรวจดูความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ความปลอดภัย และยางอะไหล่ 10101-06.05

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ความสามารถในการตรวจตราอย่างรอบคอบ
 2. ความสามารถในการสังเกตความผิดปกติของรถ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1.ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
2.ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. แบบสัมภาษณ์ และ/หรือ
2. แบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การตรวจดู ได้แก่ การตรวจสอบดูสภาพ สังเกต หาความผิดปกติ ตลอดจนสัญญาณเตือนบนหน้าปัด
2. ห้องเครื่องยนต์ ได้แก่ ห้องเครื่อง อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเครื่อง
3. ระบบระบายความร้อน ได้แก่ หม้อน้ำ หม้อพัก ท่อยางพัดลมหม้อน้ำ
4. ไฟสัญญาณ ได้แก่ ไฟเลี้ยว ไฟถอย ไฟเบรก ไฟฉุกเฉิน ไฟด้านข้าง ไฟส่องสว่าง ไฟเตือนสัญญาณหน้าปัท แตร
5. ระบบล้อและช่วงล่าง ได้แก่ ล้อ ยางรถยนต์ ยางอะไหล่ ความดันลมยาง สภาพกระทะล้อ สภาพน๊อตล้อระบบเบรก/ห้ามล้อ ระบบช่วงล่าง โช๊คอัพ คลัช
6. ระบบระบายอากาศ ได้แก่ แอร์คอนดิชั่น พัดลมแอร์ ท่อแอร์ พัดลม ช่องลม เป็นต้น
7. ของเหลว ได้แก่ ของเหลวทั้งหมดของรถยนต์ เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเบรก น้ำมัน คลัช น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ น้ำมันเฟืองท้าย น้ำฉีดกระจก
8. สภาพทั่วไป ได้แก่ ความสะอาด ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ ความเรียบร้อยของประตู หน้าต่าง
9. อุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิง ประตูฉุกเฉิน และเครื่องมือประจำรถหรืออุปกรณ์ซ่อมรถพื้นฐาน
10. เข็มขัดนิรภัย ได้แก่ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับ และเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งผู้โดยสาร
11. ความพร้อมใช้งาน ได้แก่ มีอยู่ ไม่ชำรุดเสียหาย และใช้งานได้ทันที


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสังเกตหน้างาน
หรือการสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ