หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการสัมภาระ (กรณีไม่มีเด็กประจำรถ)

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-082ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการสัมภาระ (กรณีไม่มีเด็กประจำรถ)

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถจัดการสัมภาระให้การเดินทางมีความปลอดภัยได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
1. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10404-01 การช่วยเหลือผู้โดยสารยกสัมภาระ 1.1 ช่วยเหลือผู้โดยสารยกสัมภาระให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 10404-01.01
10404-02 การจัดเรียงสัมภาระ และตรวจนับจำนวนสัมภาระ 2.1 จัดเรียงและตรวจนับสัมภาระได้อย่างเรียบร้อย 10404-02.01
10404-03 การนำส่งคืนสัมภาระที่ลืมทิ้งไว้ 3.1 ส่งคืนสัมภาระทันทีที่ตรวจพบ 10404-03.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

   1. ความสามารถในการจัดเรียงสัมภาระ
   2. ความสามารถในการตรวจนับ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

   1. ความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐาน


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
    2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
    
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. แบบสัมภาษณ์
    2. แบบทดสอบความรู้
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    สัมภาระ ได้แก่ กระเป๋า และหรือสิ่งของของผู้โดยสาร ที่สามารถจัดการได้อย่างเรียบร้อย ได้แก่ จำนวนครบถ้วนถูกต้อง เป็นระเบียบ การส่งคืนสัมภาระ ได้แก่ การส่งต่อ แจ้งหน่วยงานต้นสังกัด ประสานเพื่อนำส่งคืน


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสัมภาษณ์
หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน และการใช้ผู้เชี่ยวชาญประเมินร่วมยินดีต้อนรับ