หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การจัดการอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-078ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การจัดการอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถจัดการในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522
3. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10301-01 การแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง 1.1 แจ้งต้นสังกัดทันทีที่เกิดเหตุ 10301-01.01
10301-01 การแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง 1.2 แจ้งประกันภัยทันทีที่เกิดเหตุ 10301-01.02
10301-01 การแจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้อง 1.3 แจ้งหน่วยกู้ชีพทันทีที่เกิดเหตุ 10301-01.03
10301-02 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 2.1 ใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง 10301-02.01
10301-02 การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย 2.2 สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้โดยสารได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 10301-02.02
10301-04 การสำรวจความเสียหายของยานพาหนะและจำนวนผู้ประสบเหตุ 4.1 สำรวจความเสียหายของยานพาหนะและจำนวนผู้ประสบเหตุทันทีที่เกิดเหตุ 10301-04.01
10301-05 การเคลื่อนย้ายรถ (กรณีรถเสีย) 5.1 ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถให้พ้นการกีดขวางการจราจรทันที หากอยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้ 10301-05.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน
2. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
3. ความสามารถในการดับเพลิงเบื้องต้น
4. ความสามารถในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสาร
2. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
3. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
4. ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สัญญาณเตือนอุบัติเหตุ
5. ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
    2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. การผ่านการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. การแจ้ง ได้แก่ การมีรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นๆ บันทึก ติดตั้งไว้ในที่ที่มองเห็นได้ง่าย และติดต่อไปยังช่องทางนั้น
2. ทันที ได้แก่ กระทำโดยทันทีในวิสัยที่สามารถกระทำได้โดยไม่ชักช้า
3. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ได้แก่ ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจก ประตูฉุกเฉิน เครื่องมือประจำรถหรืออุปกรณ์ซ่อมรถพื้นฐาน
4. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ได้แก่ การประเมินเบื้องต้น การช่วยเหลือ เมื่อพบผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
5. อุปกรณ์สัญญาณเตือนอุบัติเหตุ ได้แก่ กรวยยาง ป้ายไฟ


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสัมภาษณ์
หรือ การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ