หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การเตรียมพร้อมก่อนออกรถ

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-074ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การเตรียมพร้อมก่อนออกรถ

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถขับรถถึงจุดหมายได้อย่างปลอดภัย


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
3. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10201-01 สภาพความพร้อมของตัวคนขับ 1.1มีความพร้อมในการขับรถ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 10201-01.01
10201-02 การสำรวจรอบรถ 2.1 เดินสำรวจรอบรถอย่างน้อย 1 รอบ จนแน่ใจว่าสามารถออกเดินทางได้อย่างปลอดภัย 10201-02.01
10201-03 การตรวจสอบความพร้อมภายในห้องคนขับและห้องโดยสาร 3.1 ตรวจดูจนแน่ใจว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องคนขับและห้องโดยสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 10201-03.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ความสามารถในการตรวจตราอย่างรอบคอบ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและสภาพจิตประจำปี จากสถาบันทางการแพทย์
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. บันทึกการสังเกตหน้างาน หรือ
2. แบบบันทึกการสาธิตการปฏิบัติงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ไม่หย่อนความสามารถในการขับรถ หรือ มีคุณสมบัติตามมาตรา 96, 102(3), 103(1) ตามพ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. สำรวจรอบรถ ได้แก่ เดินสำรวจด้านข้างโดยรอบ ก้มมองใต้ท้องรถ และดูพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อความปลอดภัย
3. อุปกรณ์ในห้องคนขับ ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งเพื่อการควบคุมบังคับรถ และสนับสนุนการขับขี่
4. อุปกรณ์ในห้องโดยสาร ได้แก่ อุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งเพื่อให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร
5. ความพร้อมใช้งาน ได้แก่ มีอยู่ ไม่ชำรุดเสียหาย และใช้งานได้ทันที ไม่บดบังทัศนวิสัย ไม่มีสิ่งกีดขวาง เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ประเมินจากหลักฐานการปฏิบัติงาน
เช่น ใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและสภาพจิตประจำปี จากสถาบันทางการแพทย์ และจากการสังเกตหน้างาน
หรือ การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ