หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การขับรถถูกกฎจราจรและความปลอดภัย

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-075ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การขับรถถูกกฎจราจรและความปลอดภัย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับรถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถขับรถถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัย
และปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
3. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10202-01 การออกรถ 1.1 ออกรถได้อย่างนิ่มนวล 10202-01.01
10202-02 การขับรถถูกต้องตามวิธีการขับรถปลอดภัย 2.1 รู้วิธีและปฏิบัติการขับรถได้อย่างปลอดภัย 10202-02.01
10202-03 การปฏิบัติตามป้ายเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจร 3.1 รู้และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรได้อย่างถูกต้อง 10202-03.01
10202-04 พฤติกรรมการขับรถ (สมาธิ อารมณ์ น้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง) 4.1 ไม่มีรายงานพฤติกรรมการขับขี่ที่เป็นอันตราย 10202-04.01
10202-04 พฤติกรรมการขับรถ (สมาธิ อารมณ์ น้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง) 4.2 ไม่มีรายงานเหตุวิวาทบนท้องถนน 10202-04.02
10202-05 การหยุดรถที่ตำแหน่งที่กำหนดเพื่อรับและส่งผู้โดยสารได้อย่างปลอดภัย 5.1 หยุดรถที่ตำแหน่งที่กำหนดเพื่อรับและส่งผู้โดยสารได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 10202-05.01
10202-06 การใช้แผนที่และเครื่องนำทาง (ถ้ามี) 6.1 อ่านแผนที่ได้ 10202-06.01
10202-06 การใช้แผนที่และเครื่องนำทาง (ถ้ามี) 6.2 ใช้เครื่องนำทาง ช่วยในการเดินทางถึงที่หมายได้อย่างถูกต้อง 10202-06.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ความสามารถในการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

  1. ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร
  2. ความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร
  3. ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร
  4. ความรู้เกี่ยวกับเส้นจราจร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. แบบสัมภาษณ์
2. แบบทดสอบความรู้
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
   ไม่มี
(ง) วิธีการประเมิน
1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1. นิ่มนวล ได้แก่ ไม่กระชาก เครื่องไม่ดับ
2. วิธีการขับรถปลอดภัย ได้แก่ ข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ. 2554
3. ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ได้แก่ การไม่กระทำผิดตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก พ.ศ. 2522, พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พฤติกรรมการขับขี่ ได้แก่ การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในขณะขับขี่
5. เหตุวิวาทบนท้องถนน ได้แก่ เป็นต้นเหตุแห่งการวิวาท หรือ ไม่พยายามหลีกเลี่ยงการวิวาท
6. หยุดรถ ได้แก่ จอดรถ หยุดรถ จอดพักรถ จอดเพื่อรับ-ส่งผู้โดยสาร
7. แผนที่ ได้แก่ แผนที่เส้นทาง แผนที่ทางหลวง
8. เครื่องนำทาง ได้แก่ เครื่องนำทางสัญญาณดาวเทียม (GPS)


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

การสังเกตหน้างาน หรือ การสาธิตการปฏิบัติงาน และประวัติการกระทำผิดกฎจราจรยินดีต้อนรับ