หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การสื่อสารกับผู้โดยสาร

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-079ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การสื่อสารกับผู้โดยสาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถสื่อสาร
ให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารให้เข้าใจได้ถูกต้อง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522
3. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10401-01 การแจ้งเตือนผู้โดยสาร 1.1 สื่อสารให้ผู้โดยสารเข้าใจได้อย่างสุภาพ 10401-01.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

 1. ความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจได้อย่างสุภาพ
 2. ความสามารถในการพูดอธิบาย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

 1. ความรู้ในการสื่อสาร


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
    2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. แบบสัมภาษณ์
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบสัมภาษณ์
    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากผลการสัมภาษณ์


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.    การสื่อสาร ได้แก่ การแจ้งเตือนเรื่องสัมภาระ แจ้งเตือนนัดหมาย และแจ้งเตือนอื่นๆที่จำเป็นในการเดินทางอย่างปลอดภัย


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสัมภาษณ์ยินดีต้อนรับ