หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

การดูแลผู้โดยสาร

สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ PUT-ZZZ-2-081ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ การดูแลผู้โดยสาร

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / 2562

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร
ระดับผู้ปฏิบัติงานเชิงเทคนิค6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">เป็นผู้ที่สามารถควบคุมดูแลพฤติกรรม
และช่วยเหลือผู้โดยสารให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีปลอดภัยในการเดินทางได้


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ผู้ขับขี่รถทัวร์โดยสาร


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

8331 Bus and Tram Drivers (ISCO-08)
8323 Bus and Tram Drivers (ISCO-88)


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

1. พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522
3. กฎกระทรวงว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่ง พ.ศ.2554
4. กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
10403-01 การควบคุมพฤติกรรมผู้โดยสาร 1.1 ควบคุมให้ผู้โดยสารมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัย 10403-01.01
10403-02 การช่วยเหลือผู้โดยสารที่พิการหรือมีความต้องการพิเศษ 2.1 ช่วยเหลือคนพิการ หรือผู้มีความต้องการพิเศษตามที่ร้องขอ ตามวิสัยที่พึงกระทำได้ 10403-02.01

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

    1. ความสามารถในการสื่อสารให้เข้าใจ
    2. ความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น

(ข) ความต้องการด้านความรู้

    1. ความรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดความปลอดภัย
    2. ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
    (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
    1. ใบบันทึกรายการจากการสังเกต
    2. ใบบันทึกความคิดเห็นของหัวหน้างาน
    
    (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
    1. แบบสัมภาษณ์
    2. แบบทดสอบความรู้
    (ค) คำแนะนำในการประเมิน
    ไม่มี
    (ง) วิธีการประเมิน
    1. ผู้ประเมินประเมินความรู้ โดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบ และการสัมภาษณ์
    2. การประเมินผลการปฏิบัติงานใช้การประเมินจากการสังเกต และใบบันทึกความคิดเห็นจากหัวหน้างาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

1.  ข้อกำหนดความปลอดภัย ได้แก่ ข้อกำหนดตามกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557
2. คนพิการ ได้แก่ คนพิการทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการแล้ว และผู้ที่มีความพิการแม้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคนพิการ
3. ผู้มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษกว่าผู้โดยสารปกติ เช่น เด็ก คนชรา สตรีมีครรภ์ เป็นต้น


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">ไม่มี


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

"TH SarabunPSK",sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:TH" lang="TH">การสัมภาษณ์
หรือ การสาธิตการปฏิบัติงานยินดีต้อนรับ