คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขานายหน้าอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หมายเหตุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RES-ASA-4-033ZB ตรวจสอบอุปสงค์และอุปทานของตลาด
RES-ASA-4-034ZB ตรวจสอบข้อมูลราคาตลาด
RES-ASA-4-036ZB ตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริโภค
RES-ASA-4-037ZB ตรวจสอบข้อมูลสภาพเศรษฐกิจและการเมือง
RES-ASA-4-038ZB ตรวจสอบข้อมูลนโยบายภาครัฐ
RES-ASA-4-041ZB วิเคราะห์โอกาสและแรงจูงใจของลูกค้า
RES-ASA-4-043ZB วิเคราะห์การขาย
RES-ASA-4-044ZB นำเสนอเอกสาร
RES-ASA-4-045ZB ทำนิติกรรม

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ