คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศในระดับสากล
2. มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กร
3. กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และเลือกวิธีในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากล
5. สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

 

1. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ในลักษณะงานสาขาบริหารการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

      2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ อาชีพผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-5-058ZB บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FDD-5-059ZB ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-FDD-5-060ZB ควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-ANZR-519A วางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-XIIK-520A ติดตาม ควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
LOG-YDFR-521A ประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ