หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

วางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-ANZR-519A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ วางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ วางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402011 วางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. รวบรวมการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบหาทางเลือกรูปแบบเส้นทางตามความต้องการปัญหาและเงื่อนไขของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 402011.01 103644
402011 วางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. คัดเลือกรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามเกณฑ์ค่าใช้จ่ายระยะเวลา ระยะทางและประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อเสนอแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 402011.02 103645
402012 วางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารยืนยันการขอรับบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อวางแผนการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 402012.01 103646
402012 วางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. วางแผนรูปแบบการขนส่ง เส้นทาง และสินค้าที่จะขนส่ง และจัดการรับ-ส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 402012.02 103647
402013 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. รวบรวมตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากผู้เกี่ยวข้องได้ถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามแผนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 402013.01 103648
402013 ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือตกลงใช้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 402013.02 103649

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   1.1 สามารถรวบรวมการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบหาทางเลือกรูปแบบเส้นทางตามความต้องการ ปัญหาและเงื่อนไขของลูกค้า

   1.2 สามารถคัดเลือกรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระยะทางและประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อเสนอแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

2. ปฏิบัติการวางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2.1 สามารถประสานงานเกี่ยวกับเอกสารยืนยันการขอรับบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อวางแผนการจัดการ

   2.2 สามารถวางแผนรูปแบบการขนส่ง เส้นทาง และสินค้าที่จะขนส่ง และจัดการรับ-ส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างถูกต้อง

3. ปฏิบัติการประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   3.1 สามารถรวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากผู้เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามแผนดำเนินการ

   3.2 สามารถประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือตกลงใช้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ธุรกิจการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการทำงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการวางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

    การวางแผนการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การวางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

     1. การวางแผนรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องรวบรวม และตรวจสอบหาทางเลือกการบริการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปัญหาและเงื่อนไขของลูกค้า และคัดเลือกรูปแบบเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบตามเกณฑ์ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ระยะทางและประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อเสนอแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

     2. การวางแผนการรับ-ส่งสินค้าตามเส้นทางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบผู้ปฏิบัติงานจะต้องประสานงานเกี่ยวกับเอกสารยืนยันการขอรับบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ เพื่อวางแผนการจัดการ และวางแผนรูปแบบการขนส่ง เส้นทาง และสินค้าที่จะขนส่ง และจัดการรับ-ส่งสินค้าระหว่างประเทศด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

     3. การประสานงานผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบผู้ปฏิบัติงานจะต้องรวบรวมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากผู้เกี่ยวข้องตามแผนดำเนินการ และประสานงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรหรือตกลงใช้บริการเพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 

     4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ