หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-5-060ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ และรายงานและสรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402061 บริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402061.01 103679
402061 บริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 402061.02 103680
402061 บริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3. ประสานงานพิธีการศุลกากรและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า สำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 402061.03 103681
402062 ปรับปรุงแก้ไขป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ทบทวนแผนงานการดำเนินงานพิธีการศุลกากรบนพื้นฐานของข้อมูลการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402062.01 103682
402062 ปรับปรุงแก้ไขป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402062.02 103683
402063 รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. จัดเตรียมเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 402063.01 103684
402063 รายงานสรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2.จัดทำรายงานสรุปการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402063.02 103685

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการบริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  1.1 สามารถตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  1.2 สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า

  1.3 สามารถประสานงานพิธีการศุลกากรและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า สำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

2. ปฏิบัติการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  2.1 สามารถทบทวนแผนงานการดำเนินงานพิธีการศุลกากรบนพื้นฐานของข้อมูลการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  2.2 สามารถปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ปฏิบัติการรายงานและสรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  3.1 สามารถจัดเตรียมเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บเอกสารตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และกฎระเบียบต่าง ๆ 

  3.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

พิธีการทางศุลกากร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

เอกสารที่ใช้สำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การควบคุมพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการบริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรายงาน สรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การบริหารการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า และประสานงานพิธีการศุลกากรและติดตามการขนส่ง และส่งมอบสินค้า สำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

   2. การปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องทบทวนแผนงานและปรับปรุงแก้ไขและป้องกันปัญหาด้านการดำเนินงานพิธีการศุลกากรบนพื้นฐานของข้อมูลการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

   3. การรายงาน สรุปผลการดำเนินงานพิธีการศุลกากรเพื่อการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบจะต้องจัดเตรียมเอกสารและบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบในระบบคอมพิวเตอร์และจัดเก็บเอกสารและกฎระเบียบต่าง ๆ จัดทำรายงานสรุปการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ