หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-5-059ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402051 ตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. จัดทำเอกสารการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402051.01 103673
402051 ตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ตรวจสอบเอกสารการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402051.02 103674
402051 ตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ติดตามสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402051.03 103675
402051 ตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 4. จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศตามวิธีการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 402051.04 103676
402052 ควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ตรวจสอบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402052.01 103677
402052 ควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ดูแลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402052.02 103678

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการตรวจสอบและติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  1.1 สามารถจัดทำเอกสารการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนด

  1.2 สามารถตรวจสอบเอกสารการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกำหนด

  1.3 สามารถติดตามสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนด

  1.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศตามวิธีการปฏิบัติ

2. ปฏิบัติการควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  2.1 สามารถตรวจสอบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบสารสนเทศตามขั้นตอนที่กำหนด

  2.2 สามารถดูแลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบสารสนเทศให้เป็นข้อกำหนด


(ข) ความต้องการด้านความรู้

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูป

เอกสารที่ใช้สำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

พิธีการทางศุลกากร14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

  2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

  3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การตรวจสอบ ติดตามการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องจัดทำและตรวจสอบเอกสารการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามข้อกำหนด ติดตามสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศ และจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสถานะสินค้าด้วยระบบสารสนเทศตามวิธีการปฏิบัติ

   2. การควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องตรวจสอบและดูแลการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบด้วยระบบสารสนเทศ 

   3. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

 1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ