หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-YDFR-521A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ


 
6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402031 รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากระยะเวลาการส่งมอบสินค้าค่าใช้จ่ายและคุณภาพการขนส่งเพื่อพิจารณาผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402031.01 103655
402031 รวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. รวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพิจารณาผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 402031.02 103656
402032 จัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ประเมินผลลัพธ์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402032.01 103657
402032 จัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้รับผิดชอบและแนวทางแก้ไขถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 402032.02 103658
402032 จัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3. จัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 402032.03 103659

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   1.1 สามารถรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ค่าใช้จ่ายและคุณภาพการขนส่งเพื่อพิจารณาผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   1.2 สามารถรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพิจารณาผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

2. ปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2.1 สามารถประเมินผลลัพธ์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

   2.2 สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้รับผิดชอบและแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนด

   2.3 สามารถจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ธุรกิจการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการทำงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

    ประเมินเกี่ยวกับการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน

 15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การรวบรวมข้อมูลประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องประสิทธิภาพการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากระยะเวลาการส่งมอบสินค้า ค่าใช้จ่ายและคุณภาพการขนส่งและรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อพิจารณาผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

   2. การจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ จะต้องประเมินผลลัพธ์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อกำหนดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ผู้รับผิดชอบและแนวทางแก้ไข และจัดทำรายงานการประเมินผลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้อง 

   3. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ