หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-5-058ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402041 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. จัดสรรพนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 402041.01 103660
402041 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. ประชุมเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 402041.02 103661
402041 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3. วิเคราะห์รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 402041.03 103662
402041 วางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 4. วางแผนการทำงานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 402041.04 103663
402042 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 1. การมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 402042.01 103664
402042 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 2. วางแผนการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 402042.02 103665
402042 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 3. ติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 402042.03 103666
402042 จัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ 4. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ 402042.04 103667
402043 รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. บันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 402043.01 103668
402043 รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. ตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 402043.02 103669
402043 รายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ 402043.03 103670
402044 พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. วิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ 402044.01 103671
402044 พัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. สอนงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 402044.02 103672

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 

  1.1 สามารถจัดสรรพนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า

  1.2 สามารถประชุมเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร

  1.3 สามารถวิเคราะห์รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  1.4 สามารถวางแผนการทำงานของทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ปฏิบัติการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์

  2.1 สามารถการมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.2 สามารถวางแผนการสร้างแรงจูงใจในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.4 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

3. ปฏิบัติการรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  3.1 สามารถบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดขององค์กร

  3.2 สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

  3.3 สามารถจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  4.1 สามารถวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน

  4.2 สามารถสอนงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

การสรรหาทรัพยากรบุคคลและจัดการด้านแรงงาน

การอบรมและพัฒนาบุคลากร

การบริหารจัดการด้านอัตราจ้างงาน

การบริหารจัดการด้านประสิทธิภาพของการทำงานตลอดจนผลการทำงาน

การแก้ปัญหาและลดความขัดแย้ง

แรงงานสัมพันธ์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

    หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ผู้รับการประเมินจะต้องแสดงเกี่ยวกับการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

   1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องจัดสรรพนักงานให้บริการจัดการบริการขนส่งสินค้าในการให้บริการลูกค้า ประชุมเป้าหมายการทำงานร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจถูกต้องตรงกันของทุกฝ่ายในองค์กร วิเคราะห์รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกันของสมาชิกในทีมงานเพื่อให้การบริการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และวางแผนการทำงานของทีมงาน 

   2. การจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับงานตามการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ จะต้องมอบหมายงานให้พนักงานตามความสามารถ วางแผนการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ติดตามความก้าวหน้าของงาน และจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

   3. การรายงานการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องบันทึกและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดขององค์กร ตรวจสอบเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของพนักงานกับเป้าหมายขององค์กร และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อนำมาใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานในอนาคต

   4. การพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ จะต้องวิเคราะห์รายงานการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแผนพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงาน และสอนงานพนักงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน 

   5. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

4. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ