หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ติดตาม ควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-XIIK-520A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ติดตาม ควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

ผู้จัดการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

   บุคคลที่ทำหน้าที่รับจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตามควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น

 7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
402021 ติดตามควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 1. ติดตามสินค้ามีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกำกับซัพพลายเออร์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 402021.01 103650
402021 ติดตามควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 2. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากลูกค้าและซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพ 402021.02 103651
402022 แก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น 1. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 402022.01 103652
402022 แก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น 2. ยืนยันการตัดสินใจแก้ปัญหากรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างมีประสิทธิภาพ 402022.02 103653
402022 แก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น 3. นำการตัดสินใจแก้ปัญหาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 402022.03 103654

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการติดตามควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   1.1 สามารถติดตามสินค้ามีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกำกับซัพพลายเออร์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้

   1.2 สามารถติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากลูกค้าและซัพพลายเออร์

2. ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น

   2.1 สามารถวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น

   2.2 สามารถยืนยันการตัดสินใจแก้ปัญหากรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร

   2.3 สามารถนำการตัดสินใจแก้ปัญหาไปปฏิบัติอย่างทันท่วงที


(ข) ความต้องการด้านความรู้

ธุรกิจการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการทำงานการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ 

กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

     หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. เอกสารรับรองการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ

   2. เอกสารการประเมินการปฏิบัติงานจริงตามรายการประเมิน

   3. แบบบันทึกรายการจากการสังเกตจากการปฏิบัติงาน 

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. เอกสารรับรองการผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

   2. เอกสารรับรองการผ่านการสอบข้อเขียนหรือผลการทดสอบความรู้

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการติดตามและควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบโดยพิจารณาจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้

(ง) วิธีการประเมิน

   1. พิจารณาหลักฐานความรู้

   2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ

  1. ผู้รับการประเมินจะต้องติดตามควบคุมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

  2. ผู้รับการประเมินจะต้องแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

  1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามสินค้ามีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและกำกับซัพพลายเออร์ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ และติดตามและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูลการรับ-ส่งสินค้าในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบจากลูกค้าและซัพพลายเออร์

  2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นที่เป็นไปได้และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น ยืนยันการตัดสินใจแก้ปัญหากรณีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร และนำการตัดสินใจแก้ปัญหาไปปฏิบัติอย่างทันท่วงที 

  3. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก

  2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 

 
ยินดีต้อนรับ